MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
Administratorius / 2021 m. 11 spalio d.
Skelbiamas konkursas progimnazijos direktoriaus pareigoms užimti
Vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas)
vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011
m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193, 7 punktu, 2021 m. rugsėjo 27 d. Vilniaus miesto savivaldybės
administracija paskelbė konkursą į Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos direktoriaus pareigas.
Įstaigos direktorius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą,
2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų ir turėti:
o pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
o magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
o ugdymo mokslų / verslo vadybos / viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus
švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, 3 metų profesinės veiklos
patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą (LR
Vyriausybės 2010-05-04 nutarimas Nr. 535);
o magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3
metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal
Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5.2.2 papunktyje apibrėžtos
vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio;
3. turėti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194
patvirtintame Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias
mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
4. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti
ne mažesnę kaip 1 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo
institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;
5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
6. gerai mokėti lietuvių kalbą ( LR Vyriausybės 2003-12-24 nutarimas Nr. 1688);
7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų
(anglų, prancūzų ar vokiečių);
8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti :
*prašymas dalyvauti konkurse (forma pridedama);
*asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;
*gyvenimo aprašymas, parengtas Europass CV formatu lietuvių kalba;
*vadovavimo švietimo įstaigai gairės, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo
įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie
vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos, numatytos
Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas)
vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos
1 d. įsakymu Nr. V-1194. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000
spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);
Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių
reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo
nustatyta tvarka (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), kopija. (Prašome atkreipti dėmesį į žemiau
pateiktą informaciją dėl Nacionalinės švietimo agentūros)
užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams
apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopija (-os). Užsienio kalbos
mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje
arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo
diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba;
dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijos (jeigu tokius dokumentus turi);
gali būti pateiktos buvusių darbdavių rekomendacijos.
Pretendentas dokumentus gali pateikti iki 2022 m. sausio 13 d. įskaitytinai:
elektroniniu paštu savivaldybe@vilnius.lt.
registruotu laišku Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601
Vilnius.
tiesiogiai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriuje (pirmame aukšte),
adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
PRETENDENTŲ ATRANKOS DATA – 2022 M. SAUSIO 25 D.
SVARBU. Atkreipiame dėmesį, kad Nacionalinė švietimo agentūra pirmenybę teikia pretendentams,
prašymą dalyvauti konkurse (ir kitus privalomus dokumentus) dėl kompetencijų vertinimo pateikusiems
per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.
*pretendentai, turintys nuo 2018 m. vasario 6 d. iki 2020 m. liepos 1 d. išduotas pretendentų į
švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus kompetencijų vertinimo / prilyginto vertinimo
ataskaitas, kuriose nėra nurodytų įvertintų kompetencijų balų, gali pateikti Nacionalinei švietimo
agentūrai prašymą išduoti pažymą dėl nustatytų kompetencijų lygių atitikties raiškos lygiams, nurodant
balų sumą.
Daugiau informacijos: https://vilnius.lt/lt/personalas/karjera/darbo-skelbimas/?id=8107
Metodinė Taryba 2021-2022 m. m.
Administratorius / 2021 m. 30 rugsėjo d.
Pirmininkė Eglė Bridikienė:
Sekretorė Diana Kadzevičienė;
Nariai: Rita Bakanienė, Jurgita Stonienė, Kristina Jūraitė, Džiuginta Vaičiūnienė.
METODINIŲ GRUPIŲ PIRMININKAI
Joana Jakubickaitė – lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkas;
Loreta Kamarauskienė – anglų kalbos metodinės grupės pirmininkė;
Vladislava Pažėrienė – II užsienio kalbos metodinės grupės pirmininkė;
Jevgenijus Žikulinas – socialinių mokslų (+ etika, tikyba) metodinės grupės pirmininkė;
Teresa Dudoit – gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė;
Violeta Likšienė – menų metodinės grupės pirmininkė;
Mindaugas Gatelis – kūno kultūros metodinės grupės pirmininkas;
Džiuginta Vaičiūnienė – pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė;
Irina Jakubauskienė – tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė;
Kristina Jūraitė – klasės vadovų metodinės grupės pirmininkė.
Mokyklos taryba 2021 – 2022 m. m.
Administratorius / 2021 m. 30 rugsėjo d.
Informacija bus paskelbta, kai bus išrinkta taryba.
Specialioji pedagogė Joana Zapolskienė
Joana Zapolskienė / 2021 m. 28 rugsėjo d.

El. paštas:  joana.zapolskiene@mmazvydas.lt

Specialiosios pedagoginės pagalbos paskirtis – didinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą.

Progimnazijos specialiojo pedagogo funkcijos:

• Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje;

• Numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius SUP (specialiųjų ugdymosi poreikių) mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko bendradarbiaudamas su mokytojais dalykininkais, SUP mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais (PPT);

• Padeda SUP mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar klasėje) vedant individualius, pogrupinius, grupinius lietuvių kalbos, matematikos dalykų užsiėmimus mokiniams ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių turinčio mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;

• Teikia metodinę pagalbą mokytojams, SUP mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja;

• Teikia rekomendacijas mokytojams kaip pritaikyti SUP mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, pritaikyti ir individualizuoti bendrąsias ugdymo programas;

• Naudoja ugdymo procese mokymo priemones, atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių turinčių mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;  

• Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos darbe, renka duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus; 

• Kasmet rengia sąrašą mokinių, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę pagalbą ir teikia tvirtinti mokyklos direktoriui;   

• Rengia mokytojams mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, gebėjimų ir sunkumų bei ugdymo rekomendacijas;

• Šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių turinčius mokinius;
 
• Vykdo kitus mokyklos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui pavedimus, susijusius su specialiojo pedagogo pareigomis, ir atlieka kitus netiesioginius su mokiniais darbus, kuriuos įsakymu nustato mokyklos direktorius, suderinęs su specialiuoju pedagogu.


Holokausto sukakties paminėjimas
Renata Maslauskienė / 2021 m. 27 rugsėjo d.
2021 m. rugsėjo 23 d. minėjome žydų holokausto 80-ties metų sukaktį. Istorijos mokytojai ir 6-tų klasių
mokiniai mokyklos vidiniame kieme iš lauko akmenėlių dėliojo Dovydo žvaigždę – amžinybės ir atminties
simbolį. Taip pat prisiminė tragišką Vilniaus geto likvidavimą, nusinešusį tūkstančius gyvybių. Istorijos
mokytojai renginyje dalyvavusius mokinius supažindino su šimtmečius skaičiuojančia žydų istorija
Lietuvoje, kuri yra sugyvenimo ir tolerancijos pavyzdys ateinančioms kartoms.
Mažvydiečiams – sidabro medaliai!
Vilma Junevičienė / 2021 m. 21 rugsėjo d.

Rugsėjo 17 dieną vyko Vilniaus mokyklų lėkščiasvydžio taurės 2021 varžybos, kuriose dėl stipriausios komandos titulo varžėsi progimnazijų ir gimnazijų mokiniai. 

Vilniaus Martyno Mažvydo komanda progimnazijų grupėje iškovojo sidabro medalius. Progimnazijos rinktinei atstovavo 
8-tų klasių mokiniai, komandos vadovas – fizinio ugdymo mokytojas Karolis. 

Jau ne pirmus metus mažvydiečiai dalyvauja lėkščiasvydžio varžybose, noriai žaidžia lėkščiasvydį ir fizinio ugdymo pamokų metu. Tai komandinis sporto žaidimas su skraidančiuoju disku, jungiantis geriausias įvairių sporto šakų (krepšinio, regbio, futbolo) savybes. Gali būti žaidžiamas paplūdimio, lauko, salės lėkščiasvydis.

Atraskite lėkščiasvydžio pasaulį ir jūs!

                            Fizinio ugdymo mokytojų kolektyvas
Mokinių taryba kviečia!
Loreta Kamarauskienė / 2021 m. 17 rugsėjo d.
                              Dėmesio!
Jei esi žingeidus, aktyvus, organizuotas ir pareigingas.
Jei esi linksmas 5-8 klasės mokinys/-ė bei nebijai iššūkių! 
Jei tau tikrai svarbu, kas vyksta mokykloje, ir norėtum atstovauti mokinių ineteresams.
Kviečiame užpildyti anketą, registruotis bei dalyvauti  progimnazijos mokinių tarybos narių atrankoje.

Nuoroda į registraciją čia

Narių registracija atrankai vyks iki rugsėjo 25 d.
Dėl ugdymo proceso organizavimo viena pamaina
Eglė Laumelienė / 2021 m. 9 rugsėjo d.
Gerbiami 6-7 klasių mokinių tėveliai.
Norėtume Jus informuoti, kad Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos bendruomenės sprendimu,
pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, nuo š. m. rugsėjo 20 d. ugdymą 6−7 klasių mokiniams
organizuosime mišriuoju mokymo proceso organizavimo būdu (1 savaitė mokykloje kontaktiniu būdu ir 1
savaitė per nuotolį). Už tokį ugdymo organizavimą balsavo Jūsų dauguma. Kaip žinoma, Lietuvoje yra
paskelbta ekstremali situacija ir privalome vykdyti Operacijos vadovo sprendimą reguliuoti mokinių
srautus. Mūsų progimnazija dalyvauja pilotiniame Bloomberg projekte, kuris suteikia galimybę 6−7 klasių
mokiniams mokytis mišriu būdu. Dėkojame visiems išsakiusiems savo nuomonę dėl ugdymo proceso
organizavimo progimnazijoje.
Tikslesnę informaciją apie ugdymo organizavimą, pasibaigus pereinamajam, laikotarpiui, Jums suteiks
klasių vadovai per elektroninį dienyną ir (ar) kitu būdu.
Tikimės Jūsų supratingumo ir viliamės, kad toks progimnazijos pasirinkimas Jūsų neapvils.
Sutikimo forma Covid testavimui
Administratorius / 2021 m. 6 rugsėjo d.
Pasirašytą sutikimo formą reikia siųsti klasės vadovams.
Internete bus paskelbtas papildomas pranešimas.
2021 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas