Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas
Mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos tyrimas
Administrator / 2022 m. 5 gegužės d.
Naujas straipsnis
Inga Miliauskaitė / 2022 m. 21 balandžio d.
Kalba yra pagrindinė žmonių tarpusavio supratimo ir santykių kūrimo priemonė. Ji padeda užmegzti
kontaktus su kitais, išsakyti mintis ir jausmus, išreikšti norus, perteikti išgyvenimus, planuoti veiksmus,
suprasti tarpusavio ryšius ir apsikeisti patirtimi. Kalbinių gebėjimų raida turi ypatingą socialinę svarbą
tolesniame vaiko gyvenime.
Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.
Martyno Mažvydo progimnazijos logopedė Inga Miliauskaitė
El. paštas inga.miliauskaite@mmazvydas.lt
Tel. 8 652 45 470
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos logopedo funkcijos:
• įvertina mokinių kalbos ir kalbėjimo ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, specialiuosius
ugdymosi poreikius mokykloje;
• siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų
(sudaro švietimo pagalbos gavėjų sąrašą, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę pagalbą,
suderina su mokyklą aptarnaujančia PPT ir teikia tvirtinti mokyklos vadovui, o šį sąrašą patvirtinus
pateikia mokyklos Vaiko gerovės komisijai);
• numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir
metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes ir juos taiko;
• veda individualias, pogrupines ir grupines pratybas, konsultacijas, kurių metu šalina specialiųjų
ugdymosi poreikių turinčių mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, mokiniams;
• padeda mokytojams taikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją
medžiagą ir mokymo priemones;
• konsultuoja mokytojus, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir
kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams
teikimo klausimais;
• rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo
priemones, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimams šalinti;
• dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
• konsultuoja mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo,
specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės
teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius;
• taiko savo darbe logopedines naujoves.
Dažniausiai pasitaikantys kalbėjimo ir kalbos sutrikimai:
http://vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2020/12/Fonetinis-kalb%C4%97jimo-sutrikimas.pdf
https://www.vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2021/04/Sklandaus-kalb%C4%97jimo-sutrikimai-1.pdf
http://vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2020/12/Fonologinis-kalbos-sutrikimas.pdf
http://vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2020/12/KALBOS-NEI%C5%A0SIVYSTYMAS.pdf
Sutrikimų įveikimo kryptys:
Kalbinio kvėpavimo mokymas: diafragminio kvėpavimo mokymas; iškvėpimo oro srovės stiprinimas;
iškvėpimo trukmės ilginimas.
Rezonavimo pratimai: kvėpavimo per nosį/burną diferencijavimas; nosinumo mažinimas.
Balso lavinimas: balso moduliavimo (aukštumo, stiprumo) mokymas.
Prozodijos ugdymas: loginio kirčio pajautimo mokymas; kalbėjimo tempo reguliavimas.
Artikuliacinio aparato (žandikaulio, lūpų, liežuvio) rengimas garsui…tarti / fonetinės padėties mokymas:
artikuliacinio aparato pratimai, siekiant mokyti judesius garsui tarti; supažindinimas su mokomo garso
artikuliaciniais, akustiniais požymiais ir izoliuoto garso tarimo mokymas.
Garso…tarimo įtvirtinimas: izoliuoto garso tarimo įtvirtinimas atviruose, uždaruose skiemenyse /
žodžiuose / sakiniuose / rišliojoje kalboje.
Taisyklingai ir netaisyklingai tariamų / keičiamų garsų diferencijavimas: klausos dėmesio ugdymas,
mokant diferencijuoti netaisyklingai ir taisyklingai ištartus garsus; garsų diferencijavimas pagal
akustinius požymius, garsų tarimo savikontrolės ugdymas.
Foneminio suvokimo ugdymas: lingvistinio vieneto (fonema) supratimo mokymas, atpažinimas,
išskyrimas (išskyrimas garsų, skiemenų, žodžių eilėje; pirmojo/paskutiniojo žodžio garso nustatymas),
diferencijavimas; manipuliavimas (pridėjimas – garso pridėjimas prie žodžio, panaikinimas – žodžio be
tam tikro garso pasakymas, garso pakeitimas kitu, išskaidymas – skiemens, žodžio išskaidymas į garsus;
sujungimas – garsų sujungimas į skiemenį, žodį.
Fonologinio suvokimo ugdymas: lingvistinių vienetų (žodis, skiemuo) supratimo mokymas: atpažinimas,
išskyrimas, manipuliavimas (pridėjimas – skiemens pridėjimas prie žodžio; panaikinimas – žodžio be tam
tikro skiemens pasakymas, skiemens pakeitimas kitu, išskaidymas – žodžio išskaidymas skiemenimis,
sujungimas – skiemenų sujungimas į žodį); rimo pajautimas (panašiai skambančių, besirimuojančių
žodžių atpažinimas, parinkimas, žodžio ar sakinio užbaigimas).
Smulkiosios motorikos lavinimas: pirštų judesių tikslumo, greičio, jėgos ir koordinacijos lavinimas.
Ankstyvųjų vaiko emocijų ir elgesio sutrikimų atpažinimas
Kaip reaguoti į agresyvų vaiko elgesį? Pasistenkite išlikti ramūs ir ramiai pasakykite, kad matote, jog vaikas negerai jaučiasi, jam kyla pyktis. Pabrėžkite, kad normalu taip jaustis, tačiau svarbu pyktį reikšti tinkamais būdais – reikia pasistengti, kad netinkamais žodžiais ar veiksmais nesužeistum kito. Padėkite vaikui nusiraminti ir paklauskite, koks jo nuomone, šioje situacijoje galėtų būti geriausias sprendimas.  

Kas padeda mažinti brolių ir sesių konfliktus? Vienas svarbiausių dalykų – pasistenkite nelyginti vaikų tarpusavyje. Tai menkina jų savivertę, žadina konkurenciją, didina priešiškumą, o santykyje su tėvais vaikai pradeda jaustis nesaugūs ir bando įvairias įsiteikimo strategijas. Brolių ir sesių santykių darnai padeda, kai tėvai pastebi jų individualius poreikius ir gebėjimus, vienodai vertina už pasiekimus ir laimėjimus. 

Kokie ženklai rodo galimus valgymo sutrikimus? Atkreipkite dėmesį, jei vaikas ar paauglys atsisako anksčiau valgytų patiekalų, vengia valgyti kartu su šeima ar draugais, ženkliai mažina maisto porcijas, pradėjo itin daug sportuoti, slepia savo kūną po laisvais drabužiais. Ankstyva pagalba neįkainojama, užkertant kelią paauglystėje prasidedantiems valgymo sutrikimams. 

Kaip padėti nerimaujantiems vaikams? Stiprų nerimą vaikai gali išgyventi dėl artimųjų ir savo sveikatos, atsiskaitymų mokykloje, santykių su draugais, bijodami apsikvailinti, patirti gėdą ar patyčias, dėl ateities nežinomybės ir daugelio kitų dalykų. Stiprus nerimas sutrikdo miegą, valgymą, trukdo susikaupti ar džiaugtis įprastai maloniais dalykais. Nerimaujantys vaikai gali būti išsiblaškę, atsiriboję, dirglūs, verksmingi, elgtis piktai. Pasikalbėkite su vaiku apie jį neraminančias situacijas ir mintis, apsvarstykite, „kas bus, jeigu…“. Išmokykite nusiraminimo technikų: kvėpuoti, perkelti dėmesį į kitus dalykus, medituoti. Padėkite vaikams išlaikyti kasdienę rutiną ir fizinį aktyvumą, daugiau laiko leiskite kartu, patikinkite, kad esate šalia.  

Kas padeda spręsti konfliktus? Laikantis tam tikrų principų ir konfliktus priimant kaip natūralią tėvų ir vaikų santykių dalį, juos spręsti kur kas lengviau. Pirmiausia reikėtų nusiraminti patiems tėvams, tada išklausyti vaiką ar paauglį, sugerti dalį jo audringų emocijų ir ieškoti galimo konflikto sprendimo. Visada naudinga pagalvoti, koks konkretaus  konflikto su vaikais ar paaugliais  sprendimo būdas būtų konstruktyvus, mokytų  deramai atstovėti savo nuomonę arba protingai ieškoti kompromisų. Po konflikto visada svarbu pripažinti savo klaidas ir susitaikyti su vaiku ar paaugliu. 

Daugiau informacijos apie emocinę sveikatą – www.pagalbasau.lt
Nemokamai su psichologu pasitarkite „Tėvų linijoje“, 8 800 900 12.
Tinkamas ekranų naudojimas
Virtualus pasaulis – realus poveikis. Džiaugsmai ir rūpesčiai, su kuriais vaikai susiduria būdami prie ekranų, paveikia juos taip pat stipriai, kaip ir realiame gyvenime. Ekranas gali būti naudingu įrankiu tyrinėti, mokytis, kurti, bendrauti, bet, kaip ir gatvėje, vaikai čia gali susidurti su įvairiomis grėsmėmis. Žalingas turinys, patyčios, sekstingas, viliojimas – tik dalis pavojų, su kuriais vaikai susiduria internete. Mokykime vaikus tinkamų įgūdžių, kaip sudėtingame virtualiame pasaulyje elgtis saugiai. 

Ar žinote, koks turinys internete šiandien pasiekė Jūsų vaiką? Norint, kad vaikas internete išvengtų netinkamo turinio, jam turėtų būti prieinami tik saugūs įrenginiai su įdiegtais tėvų kontrolės įrankiais – įvairiais nustatymais, kurie padeda kontroliuoti, ką vaikas mato internete. Vis dėlto, internetinėje erdvėje gausu pavojų, tad patikinkite vaiką, kad jeigu susidurtų su netinkamu turiniu, kuris trikdo, gąsdina, neramina, jis nebus nubaustas ir visada gali kreiptis į jus. 

Amžiaus ribojimai socialiniuose tinkluose: kodėl svarbu laikytis? Visi socialiniai tinklai ir jų išmaniųjų telefonų programėlės turi amžiaus apribojimus. Daugeliu populiarių socialinių tinklų oficialiai galima naudotis nuo 13 metų. Svarbu laikytis nurodytų amžiaus apribojimų, nes bendravimas socialiniame tinkle reikalauja didelės socialinės ir emocinės brandos, gebėjimo reaguoti į sudėtingas situacijas ar galimai trikdantį turinį, taip pat priimti saugius sprendimus. 

Susitarimai dėl laiko prie ekranų – misija įmanoma. Tyrimai rodo, kad aiškių susitarimų šeimoje laikymasis padeda vaikams susiplanuoti ir laiką prie ekranų. Padėkite vaikams suplanuoti ir laikytis sveikos dienos rutinos: pakankamai išsimiegoti, pavalgyti ir pajudėti, pabūti lauke. Svarbu, kad vaikai kiekvieną dieną turėtų pakankamai „gyvo“ bendravimo ir patirtų sėkmę atlikdami savo pareigas. Aptarkite su vaiku, kada ir kur namuose naudojami ekranai. Būkite vaikams pavyzdžiu, puoselėkite bendrą šeimos laiką be ekranų.   

Netinkamas seksualinis turinys ir prievarta internete. Vaikus gali neigiamai paveikti pornografinis turinys, seksualinis viliojimas, sekstingas (nuogo kūno video, nuotraukos, seksualinio turinio žinutės). Svarbu, kad vaikai ir paaugliai gautų amžių atitinkančią informaciją apie grėsmes internete ir pagalbos galimybes susidūrus su jomis. Jei vaikas papasakoja apie patirtą seksualinę prievartą, reaguokite rimtai, išklausykite ir palaikykite jį, kreipkitės pagalbos. 

Daugiau informacijos apie emocinę sveikatą – www.pagalbasau.lt
kaip apsaugoti vaikus – www.pvcmokymai.lt

Nemokamai su psichologu pasitarkite „Tėvų linijoje“, 8 800 900 12.
Vaikų psichikos sveikatos stiprinimo galimybės
Koks vaiko elgesys rodo, kad jis patiria sunkumų? Atkreipkite dėmesį, jei vaikas ar paauglys nustoja domėtis anksčiau patikusiomis veiklomis, sumažėja motyvacija mokytis, jam sunku susikaupti, vengia bendrauti su draugais, dažnai skundžiasi galvos ir pilvo skausmais, pradeda agresyviai elgtis. Šie ženklai rodo, kad vaikas ar paauglys susidūrė su sunkumais ir jam reikalinga suaugusiųjų pagalba. 

Vaiko savijauta, dėl kurios reikėtų susirūpinti. Atkreipkite dėmesį, jei vaiką ar paauglį apėmė ilgalaikė liūdna ar paniurusi nuotaika, jis išgyvena nerimo, prislėgtumo, vienišumo jausmus, apie save ir savo gebėjimus atsiliepia neigiamai, tampa gynybiškas, užsisklendžia emociškai ir vengia kalbėti apie savo jausmus. Labai svarbu neatidėliojant reaguoti, suprasti pasikeitusios savijautos priežastis ir padėti vaikui ar paaugliui įveikti jį užklupusius sunkumus.

Kaip stiprinti vaiko pasitikėjimą savimi? Dažniau pastebėkite ir atkreipkite vaiko dėmesį į dalykus, kurie jam sekasi ir priminkite konkrečius veiksmus, kurie padėjo sėkmingai susitvarkyti su iššūkiais praeityje. Padėkite rasti laiko tarp namų darbų užsiimti kūrybine veikla, pabrėžkite ne rezultatą, bet savybes ir pastangas, kurios padėjo kažką sukurti. Įtraukite vaiką ir paauglį į bendras šeimos veiklas.

Kaip mokyti vaiką nusiraminti? Užvaldžius stipriems jausmams, vaikai dažniausiai elgiasi impulsyviai, neapgalvotai ir netinkamais būdais išreiškia emocijas. Pirmiausia išmokykite vaiką tris kartus giliai įkvėpti ir iškvėpti per pilvą. Tuomet galima išbandyti lėtą skaičiavimą atgal nuo 10 iki 1. Dar vienas būdas – galvoti apie raminančius dalykus. Nusiraminti padeda ir kalbėjimas mintyse – priminimas sau sustoti, nusiraminti ir pagalvoti, ką daryti toliau.

Kaip kurti artimą ryšį su vaiku? Daugiau kalbėkitės ir domėkitės vaiko kasdieniais reikalais, pomėgiais ir rūpesčiais. Susitarkite dėl reguliaraus individualaus laiko, kurį leisite kartu su vaiku ir visą dėmesį skirsite tik jam. Kartu nuspręskite, kokias užduotis vaikas galėtų atlikti namuose. Tai padės lygiavertiškai pasidalinti atsakomybėmis ir jaustis jam šeimos dalimi. Padėkite vaikui ir paaugliui susikurti dienos rutiną, kuri suteiks pastovumo ir saugumo jausmą.

Daugiau informacijos apie emocinę sveikatą:
Nemokamai su psichologu pasitarkite „Tėvų linijoje“, 8 800 900 12.
Kaip neprarasti savęs pasikeitusioje realybėje?
Pastarosiomis dienomis girdime daug pasimetimo, nerimo, išgyvenamo streso ženklų dėl kaimyninėje šalyje vykstančio karo.  Kaip neprarasti savęs pasikeitusioje realybėje? Kaip su patiriamomis sunkiomis emocijomis padėti susitvarkyti vaikams, jaunuoliams? Atliepdami šiuos poreikius, Vilniaus miesto savivaldybė organizuoja nemokamus seminarus  ugdytinių tėvams, kuriuose specialistai pateiks savo įžvalgas ir patarimus, kaip elgtis sudėtingose situacijosMokinių tėvams

Kovo 19 d. (šeštadienis) nuo 12.00 val. „Vaikų streso ir nerimo valdymas neįprastose situacijose“, lektorė Dalia Elena Mickevičiūtė, psichoterapeutė, vaikų ir paauglių gydytoja psichiatrė


Maloniai kviečiame dalyvauti, kartu esame ir galime būti dar stipresni!
Progimnazijoje dirba psichologai
Daiva Kirlienė

Psichologinės pagalbos sritis – 1 – 4 klasių mokinių, jų tėvų konsultavimas, metodinės pagalbos mokytojams ir tėvams teikimas, dalyvavimas prevencinėse programose. 
Kreiptis el. paštu: daiva.kirliene@mmazvydas.lt   

Justas Pleskys

Psichologinės pagalbos sritis – 5 – 6 klasių mokinių, jų tėvų konsultavimas, metodinės pagalbos mokytojams ir tėvams teikimas, dalyvavimas prevencinėse programose. 
Kreiptis el. paštu: justas.pleskys@mmazvydas.lt; 

Medeina Bleizgytė

Psichologinės pagalbos sritis – 7 – 8 klasių mokinių, jų tėvų konsultavimas, metodinės pagalbos mokytojams ir tėvams teikimas, dalyvavimas prevencinėse programose. 
Kreiptis el. paštu: medeina.bleizgyte@mmazvydas.lt
Nemokama psichologinė pagalba Vilniuje
Administrator / 2022 m. 2 kovo d.
Įvairios priežastys gali lemti Mūsų susilpnėjusią psichinę sveikatą, tačiau yra labai svarbu to neignoruoti ir su šiais sunkumais nelikti vieniems. Prašome Jūsų pasirūpinti savimi bei savo psichikos sveikata. Dalinamės svarbiausiai nemokamos psichologinės pagalbos kontaktais (tiek vaikams, tiek suaugusiesiems). Išlikite ramūs, pasirūpinkite savimi ir savo artimaisiai, pasidalinkite kontaktais su asmenimis, kuriems šiuo metu dėl susidariusios situacijos reikalinga psichologinė pagalba.
Socialinio pedagogo funkcijos
Jolanta Noreikienė / 2022 m. 21 vasario d.
Progimnazijoje dirba socialinės pedagogės:   

Jolanta Noreikienė

Socialinės pedagoginės pagalbos sritis – 1 – 4 klasių mokinių, jų tėvų konsultavimas, metodinės pagalbos mokytojams ir tėvams teikimas, dalyvavimas prevencinėse ir socializacijos  programose. 
Kreiptis el. paštu: jolanta.noreikiene@mmazvydas.lt   

Dainora Lūžaitė

Socialinės pedagoginės pagalbos sritis – 5 – 8 klasių mokinių, jų tėvų konsultavimas, metodinės pagalbos mokytojams ir tėvams teikimas, dalyvavimas prevencinėse ir socializacijos programose. 
Kreiptis el. paštu: dainora.luzaite@mmazvydas.lt   

Socialinio pedagogo veikos tikslas: vaiko gerovė, saugumas, siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką ir pilietinę brandą.

Socialinis pedagogas, atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio galimybes, poreikius ir gebėjimus, teikia efektyvią kokybišką ir lanksčią socialinę pedagoginę pagalbą, bendradarbiaudamas  su mokytojais, mokyklos administracija, mokinių tėvais bei pagalbą teikiančiomis institucijomis.
  • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais sunkumais (mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kt.);
  • informuoja moksleivius, jų tėvus apie galimybę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą; 
  • tiria socialinės-pedagoginės pagalbos poreikį, moksleivių mokyklos nelankymo priežastis;
  • bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, administracija sprendžiant vaikų socialines problemas: lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio, žalingų įpročių ir kt.; 
  • padeda vaikams geriau adaptuotis mokykloje, bendruomenėje, visuomenėje, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais;
  • palaiko ryšius su valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, pedagoginę, psichologinę, teisinę pagalbą; 
  • atstovauja mokiniams ir gina jų teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose; 
  •  rūpinasi mokinių iš socialinę riziką patiriančių ir socialiai remtinų šeimų padėtimi bei vykdo jų apskaitą;
  • kartu su kitais ugdytojais rūpinasi moksleivių socialinių įgūdžių ugdymu, ankstyvąja žalingų įpročių, nusikalstamumo prevencija.
Socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas :

1) įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas),
2) konsultacinę (pataria, padeda, konsultuoja),
3) vadybinę (organizuoja,telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako),
4) korekcinę (skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja),
5) šviečiamąją (informuoja, aiškina),
6) koordinacinę (palaiko ryšius, siunčia- perduoda informaciją),
7) prevencinę (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti),
8) teisinę (atstovauja, gina interesus),
9) socialinio ugdymo.
2022 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas