Naujas straipsnis
Inga Miliauskaitė / 2022 m. 21 balandžio d.
Kalba yra pagrindinė žmonių tarpusavio supratimo ir santykių kūrimo priemonė. Ji padeda užmegzti
kontaktus su kitais, išsakyti mintis ir jausmus, išreikšti norus, perteikti išgyvenimus, planuoti veiksmus,
suprasti tarpusavio ryšius ir apsikeisti patirtimi. Kalbinių gebėjimų raida turi ypatingą socialinę svarbą
tolesniame vaiko gyvenime.
Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.
Martyno Mažvydo progimnazijos logopedė Inga Miliauskaitė
El. paštas inga.miliauskaite@mmazvydas.lt
Tel. 8 652 45 470
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos logopedo funkcijos:
• įvertina mokinių kalbos ir kalbėjimo ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, specialiuosius
ugdymosi poreikius mokykloje;
• siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų
(sudaro švietimo pagalbos gavėjų sąrašą, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę pagalbą,
suderina su mokyklą aptarnaujančia PPT ir teikia tvirtinti mokyklos vadovui, o šį sąrašą patvirtinus
pateikia mokyklos Vaiko gerovės komisijai);
• numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir
metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes ir juos taiko;
• veda individualias, pogrupines ir grupines pratybas, konsultacijas, kurių metu šalina specialiųjų
ugdymosi poreikių turinčių mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, mokiniams;
• padeda mokytojams taikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją
medžiagą ir mokymo priemones;
• konsultuoja mokytojus, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir
kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams
teikimo klausimais;
• rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo
priemones, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimams šalinti;
• dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
• konsultuoja mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo,
specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės
teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius;
• taiko savo darbe logopedines naujoves.
Dažniausiai pasitaikantys kalbėjimo ir kalbos sutrikimai:
http://vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2020/12/Fonetinis-kalb%C4%97jimo-sutrikimas.pdf
https://www.vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2021/04/Sklandaus-kalb%C4%97jimo-sutrikimai-1.pdf
http://vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2020/12/Fonologinis-kalbos-sutrikimas.pdf
http://vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2020/12/KALBOS-NEI%C5%A0SIVYSTYMAS.pdf
Sutrikimų įveikimo kryptys:
Kalbinio kvėpavimo mokymas: diafragminio kvėpavimo mokymas; iškvėpimo oro srovės stiprinimas;
iškvėpimo trukmės ilginimas.
Rezonavimo pratimai: kvėpavimo per nosį/burną diferencijavimas; nosinumo mažinimas.
Balso lavinimas: balso moduliavimo (aukštumo, stiprumo) mokymas.
Prozodijos ugdymas: loginio kirčio pajautimo mokymas; kalbėjimo tempo reguliavimas.
Artikuliacinio aparato (žandikaulio, lūpų, liežuvio) rengimas garsui…tarti / fonetinės padėties mokymas:
artikuliacinio aparato pratimai, siekiant mokyti judesius garsui tarti; supažindinimas su mokomo garso
artikuliaciniais, akustiniais požymiais ir izoliuoto garso tarimo mokymas.
Garso…tarimo įtvirtinimas: izoliuoto garso tarimo įtvirtinimas atviruose, uždaruose skiemenyse /
žodžiuose / sakiniuose / rišliojoje kalboje.
Taisyklingai ir netaisyklingai tariamų / keičiamų garsų diferencijavimas: klausos dėmesio ugdymas,
mokant diferencijuoti netaisyklingai ir taisyklingai ištartus garsus; garsų diferencijavimas pagal
akustinius požymius, garsų tarimo savikontrolės ugdymas.
Foneminio suvokimo ugdymas: lingvistinio vieneto (fonema) supratimo mokymas, atpažinimas,
išskyrimas (išskyrimas garsų, skiemenų, žodžių eilėje; pirmojo/paskutiniojo žodžio garso nustatymas),
diferencijavimas; manipuliavimas (pridėjimas – garso pridėjimas prie žodžio, panaikinimas – žodžio be
tam tikro garso pasakymas, garso pakeitimas kitu, išskaidymas – skiemens, žodžio išskaidymas į garsus;
sujungimas – garsų sujungimas į skiemenį, žodį.
Fonologinio suvokimo ugdymas: lingvistinių vienetų (žodis, skiemuo) supratimo mokymas: atpažinimas,
išskyrimas, manipuliavimas (pridėjimas – skiemens pridėjimas prie žodžio; panaikinimas – žodžio be tam
tikro skiemens pasakymas, skiemens pakeitimas kitu, išskaidymas – žodžio išskaidymas skiemenimis,
sujungimas – skiemenų sujungimas į žodį); rimo pajautimas (panašiai skambančių, besirimuojančių
žodžių atpažinimas, parinkimas, žodžio ar sakinio užbaigimas).
Smulkiosios motorikos lavinimas: pirštų judesių tikslumo, greičio, jėgos ir koordinacijos lavinimas.
2023 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas