Naudinga informacija
Jolanta Noreikienė / 2020 m. 24 vasario d.
Smurto prevencijos tvarka
Jolanta Noreikienė / 2020 m. 5 vasario d.
MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO IR PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos
mokiniui teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d.
įsakymu Nr. V-1309, Pradinio ugdymo ir Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, Nuosekliojo
mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais
mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimą, Martyno Mažvydo progimnazijos 2018-2020 metų
strateginiu veiklos planu.
Prisegti failai
VAIKO PROBLEMOS. Kur kreiptis pagalbos?
Augindami vaiką tėvai dažnai susiduria su vienokiomis ar kitokiomis vaiko problemomis. Daugelį tų
problemų tėveliai sėkmingai išsprendžia, tačiau būna atvejų, kuomet vaiko problemos yra išties rimtos
arba pernelyg užsitęsusios ir tėvams vieniems niekaip nepavyksta su jomis susidoroti. Tokiu atveju
pravartu kreiptis į specialistus.
• VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninės filialas Vaiko raidos centras. Įvairiapusė (psichologinė,
socialinė, medicininė) pagalba vaikams, paaugliams ir jų tėvams. Kreipiantis reikalingas gydytojo
siuntimas. Vaiko raidos centre yra suteikiamos nemokamos ambulatorinės ir stacionarinės paslaugos.
Daugiau informacijos www.raida.lt
• VšĮ Paramos vaikams centras. Teikia psichologinę, psichiatrinę, socialinę ir teisinę pagalbą.
Daugiausiai yra orientuojamasi į prievartą patyrusius vaikus ir siekiama padėti jiems įveikti
traumuojančios patirties pasekmes. Daugiau informacijos www.pvc.lt ir www.vaikystebesmurto.lt •
VšĮ Saugaus vaiko centras. Psichologinė pagalba vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Vaikus ir paauglius
konsultuoja dėl mokymosi, elgesio, bendravimo, emocinių problemų, teikia pagalbą krizėje esantiems,
prievartą patyrusiems vaikams ir jų šeimoms. Daugiau informacijos www.saugus-vaikas.lt
• Šeimos santykių institutas. Teikia individualią bei grupinę pagalbą suaugusiems ir vaikams įvairių
sunkumų atvejais, konsultuoja sutrikusių santykių šeimoje klausimais, teikia medikamentinę pagalbą.
Daugiau informacijos www.ssinstitut.lt
• Jaunimo Psichologinės Paramos Centras. Centre dirba budintis psichologas, kuris: – teikia pirminę,
nemokamą psichologinę pagalbą; – organizuoja skubią pagalbą psichologinių krizių atvejais; – padeda
rasti informaciją apie tolimesnės pagalbos galimybes; – tarpininkauja susisiekiant su reikiamais
specialistais ar įstaigomis. Konsultacijos nemokamos, be išankstinės registracijos, amžiaus apribojimų
nėra. Daugiau informacijos www.jppc.lt
• Psichikos sveikatos centrai paprastai yra įsikūrę poliklinikose kaip atskiras jų skyrius. Juose vykdoma
pirminė psichikos sveikatos priežiūra, tai reiškia, kad medicininė, psichologinė ir socialinė pagalba
teikiama ambulatoriškai – pacientai gyvena savo namuose, o iš anksto užsiregistravę ir atvykę į PSC,
gali gauti jiems reikalingas paslaugas. PSC teikiamos pagalbos įvairovė priklauso nuo to, kiek ir kokie
specialistai dirba centre. Įprastai PSC dirba psichologų, gydytojų psichiatrų, socialinių darbuotojų,
psichikos sveikatos slaugytojų komanda (komandos specialistų skaičius priklauso nuo rajono gyventojų
skaičiaus). Šios pagalbos galimybės yra visose savivaldybėse ir gali būti prieinamos visiems Lietuvos
gyventojams. Daugiau informacijos www.vpsc.lt
• Pedagoginės psichologinės tarnybos ─ tai įstaigos, teikiančios specialiąją pedagoginę ir psichologinę
pagalbą vaikams, tėvams (ar vaiko globėjams, rūpintojams), gyvenantiems savivaldybės teritorijoje ir
joje veikiančioms švietimo ir vaikų globos įstaigoms. Tarnyboje teikiamos psichologo, specialiojo
pedagogo ir logopedo paslaugos. Kai kuriose tarnybose dirba ir vaikų psichiatrai. Pedagoginė
psichologinė pagalba to paties miesto ar rajono, kuriame yra tarnyba, vaikams bei jų tėveliams, yra
nemokama. Vilniaus miesto psichologinė – pedagoginė tarnyba A. Vivulskio g. 2A. Daugiau informacijos
www.vilniausppt.lt
• Vaikų linija ─ tai emocinės paramos tarnyba vaikams ir paaugliams, į kurią jie gali kreiptis dėl pačių
įvairiausių jiems iškylančių sunkumų, pavyzdžiui, dėl patiriamos prievartos, patyčių, nesutarimų su tėvais,
bendraamžiais, išgyvenant netektį, galvojant apie savižudybę, arba kai tiesiog norisi kažkam
išsipasakoti. Vaikai ir paaugliai gali kreiptis pagalbos skambindami nemokamu telefonu ar rašydami laiškus.
Daugiau informacijos www.vaikulinija.lt
PATYČIOS IR SMURTAS. KĄ TĖVAI TURĖTŲ ŽINOTI?
Straipsnis parengtas remiantis VAIKŲ LINIJOS, šalies mokyklų ir mūsų mokyklos veiklos patirtimi
VAIKŲ LINIJOS nemokamas telefonas – pagalba vaikui telefonu – 116 111 Gali net neprisistatyti: jei
esi vienišas, išklausys, patars, kaip reaguoti patyrus patyčias ar smurtą.
Patyčios ir smurtas – tai agresyvus elgesys, nukreiptas į kitą žmogų, siekiant jam suteikti fizinį ar
psichologinį skausmą. Mokyklose tyčiojamasi ir smurtaujama dėl įvairių priežasčių: vaikai mėgsta žeminti
vargingiau už juos gyvenančius arba kažkuo išsiskiriančius bendraamžius, mergaitės vis dažniau naudoja
fizinį ir psichologinį smurtą, kovodamos dėl patinkančių berniukų.
Ant bendraamžių spjaudantys, jaunesniuosius reketuojantys, internetiniuose puslapiuose iš draugių
besityčiojančios moksleivės, vis dažnesni mokyklos gyvenimo incidentai. Jau nestebina, kai vyresnieji
akiplėšiškai iš eilių mokyklų valgyklose išstumia mažesniuosius, užgaulioja ne tik bendraamžius, bet ir
valgyklų darbuotojus, valytojus, budinčius mokytojus, administracijos darbuotojus, niokoja bendraklasių
daiktus.
Pasitaiko atvejų, kai nuskriaudžiamas draugas vien dėl to, kad jis gavo geresnį pažymį arba nebėgo
iš pamokų kartu su kitais. Vis daugiau sveiku protu nesuvokiamų pasakojimų apie paauglių žiaurumą ir
patyčias mokyklose, vis „originaliau“ smurtaujančius bendraamžius, galima išgirsti iš socialinių pedagogų,
iš mokytojų o taip pat ir iš pačių mokinių. Nors mokiniai tai dažnai slepia, jie nenori būti ”skundikais”.
Neretai smurtaujantys ir besityčiojantys iš kitų mokiniai net nesigaili dėl savo poelgių.
POŽYMIAI, PADEDANTYS ATPAŽINTI VAIKĄ PATYRUSĮ
PATYČIAS ARBA SMURTĄ
• Elgesio pasikeitimas;
• Dirglumas;
• Emocijų protrūkiai;
• Sumažėjęs susidomėjimas tuo, kas vyksta jo gyvenime;
• Bejėgiškumas;
• Sutrikęs miegas ir apetitas;
• Apatija.
KO TĖVAI GALI IŠMOKYTI VAIKUS, KAD APSISAUGOTŲ NUO PATYČIŲ IR SMURTO
• Kalbėkite su vaikais apie tai, kas yra asmeninis saugumas, kam jis reikalingas.
• Drąsinkite vaikus kalbėti apie tai, kas nesiseka, nes tai leis vaikui žinoti, kad tėvai myli ir priima tokį,
koks yra, nepaisant kas būtų nutikę.
• Kalbėkite apie tai, kad kiekvieno žmogaus kūnas priklauso tik jam. Niekas neturi teisės jo liesti,
skaudinti ar žeisti.
• Pasakykite, jog žinote, kad vaikas nėra kaltas, jeigu jį kažkas skriaudė, mušė ar tvirkino.
• Padėkite vaikui atskirti gerus ir blogus prisilietimus (lytinį priekabiavimą).
• Mokinkite savo vaiką pasakyti “Ne” ir “Stop” ir dėl to nesijausti nejaukiai.
• Mokinkite vaiką nusistatyti ribas.
• Kalbėti apie tai, kad vaikas, patiriantis fizinį ar psichologinį smurtą , nėra atsakingas už smurtautojo
elgesį.
• Mokinkite vaiką kiekvienoje situacijoje atrasti po 3-5 galimus sprendimo – atsako į smurtaujantį elgesį
modelius.
• Padėkite vaikams užpildyti sąrašą, kuris gali praversti tada, kai vaikas pasijaučia nesaugus: trys
draugai, kuriais galiu pasitikėti; trys suaugę žmonės mokykloje, kuriais galiu pasitikėti; trys šeimos nariai,
kuriais galiu pasitikėti; žaislai ar dienoraštis – kuo galiu pasitikėti.
• Mokinkite savo vaiką ieškoti pagalbos. Nelikite smurto ir patyčių situacijoje vieni. Jeigu smurtas,
patyčios patiriamos mokykloje, praneškite apie tai auklėtojui, soc. pedagogui, psichologui,
pavaduotojoms ugdymui ar kitam mokyklos darbuotojui, kuriuo pasitikite.
Tėvai turi prisidėti kuriant saugias mokyklas
Akivaizdu, kad vaikams trūksta tėvų dėmesio. Tėvai dažnai teisinasi, kad jie daug dirba, pervargsta,
todėl mažai dėmesio skiria savo vaikams. Dar liūdniau, jeigu vaiką augina vienas iš tėvų (kai tėvai
išsiskyrę arba vienas jų dirba užsienyje). Didesnių problemų iškyla ir tuomet, kai į užsienį išvykę dirbti
tėvai savo atžalas palieka seneliams. Aišku, kad vaikai lieka be tinkamos priežiūros. Tuomet problemos
paaštrėja. Daugybė pavyzdžių rodo, kad vaikai po tėvų skyrybų, arba išvykimo dirbti į užsienį pasikeičia
neatpažįstamai: tampa agresyvūs, pikti ir nejautrūs kitam. Mokykla negali atstoti nei tėčio nei mamos.
Nors kai kurie tėveliai to norėtų.
Vaikui reikia, kad jį išklausytų ir išgirstų bei patartų artimas žmogus, o ne tik klasės auklėtojas ar
socialinis pedagogas.
Tėvai turi prisidėti kuriant saugias mokyklas!
• Aptarkite su savo vaiku mokyklos disciplinos tvarką. Parodykite, kad gerbiate mokyklos vidaus tvarkos
taisykles, mokytojus, auklėtojus ir padėkite vaikui suprasti, kodėl reikia elgtis būtent taip.
• Įtraukite savo vaiką į tinkamo elgesio namie taisyklių kūrimą.
• Kalbėkite su savo vaiku apie prievartą, agresiją, kurią jis mato per televiziją, vaizdo žaidimuose,
mokykloje ir pan.
• Padėkite savo vaikui suvokti agresyvaus elgesio padarinius, žalą.
• Mokykite savo vaiką spręsti problemas ne smurtu.
• Atkreipkite dėmesį į bet kokį savo vaiko elgesį, keliantį nerimą.
• Būkite atviri bendraudami su savo vaiku.
• Išklausykite savo vaiką, jei jis dalijasi savo rūpesčiais.
• Būkite įsitraukę į savo vaiko mokyklos gyvenimą, bendraukite su jo mokytojais, bei kartu spręskite
problemines situacijas išklausant abi puses, lankykitės susirinkimuose.
• Nuolat palaikykite santykius su vaiko klasės auklėtoju.
Žinoma, vaikai visur lieka vaikais: mokiniai varžosi dėl populiarumo, įvairiais metodais bando
užkariauti aplinkinių dėmesį ir pagarbą. Mokykloje „populiariais“ vadinami puikios išvaizdos, savimi
pasitikintys ir brangiais rūbais apsirengę moksleiviai, kurie bendrauja tarpusavyje ir į savo ratą priima tik
panašius į save vaikus. Sparčiai ryškėja tendencija – bendrauti su savo socialinio ir turtinio statuso
vaikais, kitus tiesiog ignoruojant. Dalis mokinių siekia išskirtinumo įdomia apranga, šukuosena, kiti –
sportiniais muzikiniais ar meniniais pasiekimais. Dažnai demonstruojama agresija mokytojų ir bendraamžių
atžvilgiu ar demonstratyvus Mokinių taisyklių ignoravimas – tai dar vienas būdas išsikovoti populiarumą,
patraukti dėmesį.
Patyčios ir smurtas – tai nėra vien mokyklos problema. Bendromis jėgomis reikia ieškoti išeičių, kad
vaikai būtų saugūs. Siautėjantys paaugliai turi rūpėti visiems: tėvams, mokytojams, savivaldybei…. Tik
bendromis jėgomis galima pasiekti rezultato.
O kol kas lieka tik žavėtis tais tėveliais, kurie neskuba dėl visų problemų kaltinti mokyklos, ne bėga
nuo problemų, kurios kyla auginant ir auklėjant savo vaiką, o nepaisydami galimų sunkumų ryžtasi
bendradarbiauti su mokytojais, auklėtojais, mokyklos specialistais, direktoriaus pavaduotojais ugdymui.
Svarbu bendradarbiauti su mokykla ir kitais tėvais. Kai tėvai žino, kokia situacija klasėje, problemą
galima pastebėti labai anksti ir imtis ją spręsti greitai bei efektyviai. Kokiam vaidmenyje bebūtų vaikas –
skriaudėjo, nukentėjusiojo ar stebėtojo – pagrindinė tėvų funkcija, sprendžiant patyčių situaciją – tai
tinkamas mokyklos darbuotojų informavimas.
Pagalbos tėvai, mokiniai gali sulaukti iš mūsų mokyklos specialistų – psichologių, soc. pedagogių,
direktoriaus pavaduotojų ugdymui, direktoriaus ir, be abejo, klasės vadovų. Galima kreiptis į mokytoją, jei
patyčios vyksta to mokytojo klasėje, ar, pvz., kreiptis į kūno kultūros mokytoją, jei tai vyksta sporto
salėje ar persirengimo kambariuose.
Kartais tėvai vengia kreiptis į mokyklos darbuotojus dėl vaiko sunkumų. Rekomenduojama tėvams į
patyčių prevencinę veiklą įsitraukti kuo anksčiau. Skatinu nebijoti viešai parodyti problemas, apie jas
kalbėtis, nes kitaip pasekmes gali būti skaudžios mums visiems.
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijoje Tvarkos aprašas
PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO
VILNIAUS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOJE
TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Patyčių prevencijos ir intervencijos grupės vykdymo Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijoje
tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) paskirtis – padėti progimnazijai užtikrinti sveiką, saugią,
užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms aplinką, kuri yra psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugi.
2. Tvarkos aprašas nustato patyčių stebėsenos, prevencijos ir intervencijos vykdymą Vilniaus Martyno
Mažvydo progimnazijoje (toliau – progimnazija).
3.Tvarkos aprašas remiasi šiais principais:
3.1. į patyčias būtina reaguoti nepriklausomai nuo jų turinio (dėl socialinės padėties, lyties, seksualinės
orientacijos, negalės, religinės ar tautinės priklausomybės, išskirtinių bruožų ar kt.) ir formos;
3.2. kiekvienas progimnazijos administracijos atstovas, mokytojas, švietimo pagalbos specialistas ar
kitas darbuotojas, pastebėjęs ar sužinojęs apie patyčias, turi reaguoti ir stabdyti;
3.3. veiksmų turi būti imamasi visais atvejais, nepriklausomai nuo pranešančiųjų apie patyčias amžiaus ir
pareigų, bei nepriklausomai nuo besityčiojančiųjų ar patiriančių patyčias amžiaus ir pareigų;
4. visi progimnazijos bendruomenės nariai (mokiniai, administracijos atstovai, mokytojai, švietimo
pagalbos specialistai, tėvai (globėjai, rūpintojai), kiti darbuotojai) turi būti supažindinti su progimnazijos
patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka, ją įgyvendinančiais dokumentais ir patvirtinti tai
savo parašu.
5. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:
5.1. Patyčios – tai psichologinę ar fizinę jėgos persvarą turinčio asmens ar asmenų grupės tyčiniai,
pasikartojantys veiksmai, siekiant pažeminti, įžeisti, įskaudinti ar kaip kitaip sukelti psichologinę ar fizinę
žalą kitam asmeniui.
5.2. Patyčios gali būti tiesioginės (atvirai puolant ir/ar užgauliojant) ir/ar netiesioginės (skaudinant be
tiesioginės agresijos):
5.2.1. žodinės patyčios: pravardžiavimas, grasinimas, ujimas, užgauliojimas, užkabinėjimas, erzinimas,
žeminimas ir kt.;
5.2.2. fizinės patyčios: mušimas, spardymas, spaudimas, dusinimas, užkabinėjimas, turtinė žala ir kt.;
5.2.3. socialinės patyčios: socialinė izoliacija arba tyčinė atskirtis, gandų skleidimas ir kt.;
5.2.4. elektroninės patyčios: skaudinančių ir gąsdinančių asmeninių tekstinių žinučių ir/ar paveikslėlių
siuntinėjimas, viešų gandų skleidimas, asmeninių duomenų ir komentarų skelbimas, tapatybės
pasisavinimas, siekiant sugriauti gerą vardą arba santykius, pažeminti ir kt.
5.3. Patyčias patiriantis vaikas – mokinys, iš kurio yra tyčiojamasi.
5.4. Besityčiojantysis/skriaudėjas – mokinys ar suaugęs, inicijuojantis patyčias ir/ar prisidedantis prie jų.
5.5 Patyčias patiriantis suaugęs – administracijos atstovas, mokytojas, švietimo pagalbos specialistas ar
kitas darbuotojas, išškurio tyčiojasi mokinys (-iai).
5.6. Patyčių stebėtojas – mokinys, matantis ar žinantis apie patyčias.
5.7. Patyčių prevencija – veikla, skirta patyčių rizikai mažinti, imantis progimnazijos bendruomenės narių
(mokinių, administracijos atstovų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, kitų darbuotojų, tėvų
(globėjų, rūpintojų) švietimo, informavimo ir kitų priemonių.
5.8. Patyčių intervencija – visuma priemonių, taikomų visiems patyčių dalyviams (patiriantiems,
besityčiojantiems, stebėtojams), esant poreikiui įtraukiant mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus).
5.9. Patyčių prevencijos ir intervencijos stebėsena – patyčių situacijos progimnazijoje stebėjimas,
renkant, analizuojant faktus ir informaciją, svarbią šio reiškinio geresniam pažinimui bei valdymui,
reiškinio tolimesnės raidos ir galimo poveikio prognozavimas.
6. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija; Lietuvos
Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu,
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymu, kitais įstatymus įgyvendinančiais teisės aktais.
II. PATYČIŲ STEBĖSENA IR PREVENCIJA PROGIMNAZIJOJE
7. Patyčių prevencija ir intervencija yra svarbi progimnazijos veiklos dalis, kurios planavimu,
organizavimu ir stebėsena rūpinasi progimnazijos vadovas, vaiko gerovės komisijos nariai, klasių vadovai
ar kuratoriai, o jos vykdyme dalyvauja visi progimnazijos bendruomenės nariai.
8. Progimnazijos vadovas yra atsakingas už progimnazijos tvarkos aprašo parengimą ir vykdymą, už
stebėsenos rezultatais paremto kasmetinio progimnazijos patyčių prevencijos priemonių plano parengimą,
pristatymą progimnazijos bendruomenei ir vykdymą.
9. Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos įgyvendinimą koordinuoja 12 atsakingų asmenų.
Progimnazijos vadovas jais paskiria vaiko gerovės komisijos narius ir/ar kitus asmenis ir patvirtina
Progimnazijos tvarkos apraše, kurie kasmet:
9.1. inicijuoja anoniminę vaikų apklausą ir apibendrina jos rezultatus (klausimyno forma 1 priede);
9.2. surenka apibendrintus duomenis iš klasių vadovų ar kuratorių dėl progimnazijoje fiksuotų pranešimų
apie patyčias ir atlieka jų analizę;
9.3. remiantis apklausos ir pranešimų apie patyčias analizės duomenimis, rengia patyčių prevencijos ir
intervencijos priemonių planą;
9.4. aptaria turimą informaciją, svarsto prevencijos ir intervencijos priemonių taikymo plano turinį vaiko
gerovės komisijos posėdyje;
9.5. teikia siūlymus progimnazijos vadovui dėl patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimo
progimnazijoje, progimnazijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo patyčių prevencijos ar intervencijos
srityje ir kitais klausimais;
9.6. teikia siūlymus progimnazijos vadovui dėl progimnazijos tvarkos aprašo tobulinimo;
9.7. atlieka kitus progimnazijos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkoje numatytus
veiksmus.
10. Klasės vadovai ar kuratoriai kasmet išanalizuoja ir apibendrina turimus pranešimus apie patyčias,
informuoja vaiko gerovės komisijos narius, koordinuojančius vykdymo tvarką, apie prevencijos,
intervencijos taikomų priemonių rezultatus klasėje, teikia kitą svarbią informaciją, susijusią su patyčiomis.
III. PATYČIŲ INTERVENCIJA PROGIMNAZIJOJE
11. Visais įtariamų ir realių patyčių atvejais kiekvienas progimnazijos administracijos atstovas, mokytojas
ar švietimo pagalbos specialistas, kitas darbuotojas reaguodamas:
11.1. įsikiša įtarus ir/ar pastebėjus patyčias – nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus;
11.2. primena mokiniui, kuris tyčiojasi, progimnazijos nuostatas ir elgesio taisykles;
11.3. esant pagalbos mokinio sveikatai ir gyvybei reikalingumui, kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti
asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ar progimnazijos darbuotojus) ar institucijas (pvz., policija, greitoji
pagalba);
11.4. informuoja klasės vadovą ar kuratorių apie įtariamas ir/ar įvykusias patyčias.
11.5. atlieka kitus progimnazijos tvarkos apraše numatytus veiksmus.
12. progimnazijos administracijos atstovo, mokytojo, švietimo pagalbos specialisto ar kito darbuotojo
reagavimo įtarus ir/ar pastebėjus elektronines patyčias ar gavus apie jas pranešimą veiksmai:
12.1 išsaugo vykstančių elektroninių patyčių įrodymus ir nedelsiant imasi visų reikiamų priemonių
elektroninėms patyčioms sustabdyti;
12.2. įvertina grėsmę mokiniui, jo sveikatai ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis
(tėvus (globėjus rūpintojus) ar mokyklos darbuotojus) ar institucijas (pvz., policija, greitoji pagalba);
12.3. surenka informaciją apie besityčiojančių tapatybę, dalyvių skaičių ir kitus galimai svarbius faktus;
12.4. informuoja klasės vadovą ar kuratorių apie elektronines patyčias ir pateikia įrodymus (išsaugotą
informaciją).
12.5. atlieka kitus progimnazijos tvarkos apraše numatytus veiksmus.
13. Klasės vadovas ar kuratorius, gavęs informaciją apie įtariamas ir/ar įvykusias patyčias:
13.1. užpildo pranešimo apie patyčias formą (forma 2 priede);
13.2. organizuoja individualius pokalbius su patyčių dalyviais, informuoja jų tėvus (globėjus, rūpintojus),
esant poreikiui kviečia mokinių tėvus dalyvauti pokalbiuose;
13.3. atlieka kitus progimnazijos tvarkos apraše numatytus veiksmus.
14. Klasės vadovas ar kuratorius nesiliaujant patyčioms ar esant sudėtingesniam patyčių atvejui
kreipiasi į progimnazijos vaiko gerovės komisiją ar konkrečius progimnazijos tvarkos apraše nurodytus
asmenis) ir perduoda surinktus faktus apie netinkamą elgesį.
15. Progimnazijos vaiko gerovės komisija (ar konkretūs progimnazijos tvarkos apraše nurodyti asmenys),
įvertinusi turimą informaciją:
15.1 numato veiksmų planą, supažindina su jo nevykdymo pasekmėmis skriaudėją ir jo tėvus (globėjus,
rūpintojus); esant poreikiui koreguoja veiksmų planą;
15.2. Informuoja progimnazijos vadovą apie esamą situaciją.
15.3 atlieka kitus progimnazijos tvarkos apraše numatytus veiksmus.
16. Mokiniui pasityčiojus iššadministracijos atstovo, mokytojo, švietimo pagalbos specialisto ar kito
darbuotojo, asmuo pastebėjęs ir/ar įtaręs patyčias turėtų informuoti progimnazijos vadovą, kuris imasi
progimnazijos tvarkos apraše ar kituose progimnazijos dokumentuose numatytų veiksmų.
17. Administracijos atstovui, mokytojui, švietimo pagalbos specialistui ar kitam darbuotojui pasityčiojus
iš mokinio, asmuo pastebėjęs ir/ar įtaręs patyčias turėtų informuoti progimnazijos vadovą, kuris imasi
progimnazijos tvarkos apraše ar kituose progimnazijos dokumentuose numatytų veiksmų.
18. Progimnazijos vadovas sužinojęs apie progimnazijos darbuotojo patiriamas patyčias arba
progimnazijos darbuotojo tyčiojimąsi, privalo nedelsiant imtis priemonių, numatytų progimnazijos tvarkos
apraše.
19. Kitiems patyčių dalyviams pagal individualius poreikius progimnazijoje teikiama švietimo pagalbos
specialistų ar pedagogų pagalba.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Progimnazija, vykdanti ilgalaikes tikslines patyčių prevencijos programas ir turinti sukurtą bei
veikiančią patyčių prevencijos ir intervencijos progimnazijoje tvarką, gali ir toliau ja remtis, jeigu joje
numatyti veiksmai bei nuostatos neprieštarauja Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus
miesto mokyklose tvarkos aprašui ir jeigu pritaria progimnazijos steigėjas.
21. Visi dokumentai, esantys mokinio asmens byloje, ir duomenys, susiję su mokinių ir jo asmeniniu
gyvenimu yra konfidencialūs ir naudojami tik tiek, kiek tai būtina atsakingiems fiziniams ar juridiniams
asmenims atlikti pavestas funkcijas, užtikrinti mokinio teises ir teisėtus interesus.
Prieš VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS posėdį, atliekame šiuos žingsnius:
1 žingsnis – dalyko mokytojas informuoja mokinio  tėvus (pastabomis e-dienyne.  Ne žinutėmis ir mažiausiai 3 kartus).

2 žingsnis – mokytojai teikia žinias apie netinkamą mokinio elgesį ar mokymąsi klasės vadovui (e-dienyne, o ne žodžiu).

3 žingsnis – klasės vadovas  sprendžia problemas su mokytoju, mokiniu ir tėvais, socialiniu pedagogu.

4 žingsnis – klasės vadovas informuoja tėvus, kad jie yra kviečiami į Vaiko gerovės komisijos  posėdį.

5 žingsnis – Vaiko gerovės komisija  sprendžia problemas su mokiniu  jo tėvais, klasės vadovu ir mokyklos administracijos atstovu (pasirašomi protokolo nutarimai, terminuotos sutartys su šeima ir t.t.).                       

Neįvykdžius sutarties sąlygų, nutarimų, mokinys su tėvais pakartotinai kviečiami į Vaiko gerovės komisiją (sprendžiama dėl ugdymo įstaigos ir mokymosi formų keitimo arba kreipiamasi į Savivaldybės Tarpinstitucinio bendradarbiavimo skyrių, Vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybą, policiją).
VGK darbo reglamentas 2019-2020 m.
2023 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas