Dorinio ugdymo pasirinkimas
Tėvai (globėjai) mokiniui iki 14 metų parenka, o sulaukęs 14 metų mokinys pats renkasi vieną dorinio
ugdymo dalyką: tikybą arba etiką.
Dalyką mokinys gali keisti kiekvienų mokslo metų pradžioje.
Prašymus dėl dorinio ugdymo keitimo būtina pateikti klasės auklėtojui iki birželio 1 d.
2018 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas