Antroji užsienio kalba
Eglė Laumelienė / 2016 m. sausio 28 d.
Iš 2015-2017 ugdymo plano.
87.2.3. Antrosios užsienio kalbos mokymas privalomas nuo 6 klasės. Mokiniai pasirinkę antrąją
užsienio kalbą iki vidurinio ugdymo programos vykdymo pradžios negali keisti pradėtų mokytis
užsienio kalbų.
87.2.4. Antrosios užsienio kalbos bendroji programa 5–6 klasėse orientuota į A1, o 7– 8 klasėse į
A2 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.
87.2.5. Su antrosios užsienio kalbos (Europos Sąjungos) pradmenimis (vokiečių kalba)
susipažįstama 5-oje klasėje mokinių ugdymosi poreikių tenkinimui skiriant po 1 valandą vokiečių kalbos
susipažinimui, dalinant klasę per pusę.
87.2.6. Pagilintas prancūzų kalbos mokymas pagal Emile programą pradedamas nuo 5 klasės.
87.2.6.1. Klasėje, besimokančioje prancūzų kalbos pagal Emile programą, 5, 6, 7 ir 8 klasėse
skiriamos 3 val. mokinių ugdymosi poreikių tenkinimui vienai grupei per savaitę, dalijant klasę į dvi dalis.
87.2.6.2. Prancūzų kalbos mokymo pagal Emile programą kalbos bendroji programą 5–6 klasėse
orientuotas į A1.2., o 7-8 klasėse – į B1 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų
metmenis.
87.2.6.3. 5p, 5pf, 6p, 7p,7pp ir 8p klasėse besimokančiose pagal Emile programą dorinio ugdymo,
istorijos, gamtos ir žmogaus, biologijos, geografijos, dailės, muzikos pamokos vedamos integruojant ir
prancūzų kalbos elementus.
2018 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas