MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO IR PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos
mokiniui teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d.
įsakymu Nr. V-1309, Pradinio ugdymo ir Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, Nuosekliojo
mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais
mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimą, Martyno Mažvydo progimnazijos 2018-2020 metų
strateginiu veiklos planu.
Prisegti failai
MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO 5-8 KLASĖSE TVARKOS APRAŠAS
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos (toliau – Progimnazijos) mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo
tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų
vertinimą, įsivertinimą, kontrolinių darbų krūvius ir tvarką, tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą apie
mokinių mokymosi sėkmingumą ir pažangą.
Prisegti failai
2023 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas