Mokinių elgesio taisyklės
VILNIAUS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
MOKINIŲ TEISĖS
1. Įgyti valstybės standartus atitinkantį išsilavinimą.
2. Puoselėti savo tautos kalbą, kultūrą, papročius, bei tradicijas.
3. Naudotis mokyklos mokymo baze bei mokymo priemonėmis.
4. Pagal mokyklos pasiūlymus rinktis norimą mokymosi kryptį, neformalaus ugdymosi sritį.
5. Dalyvauti mokyklos savivaldoje: teikti pasiūlymus dėl mokyklos veiklos gerinimo, esant pavyzdingam
elgesiui ir geriems mokymosi rezultatams, būti
išrinktam į mokinių tarybą.
6. Gauti informaciją apie save, dalyvauti, kai svarstomas elgesys ar ugdymosi rezultatai.
7. Ugdytis fiziniu bei moraliniu požiūriu sveikoje ir saugioje aplinkoje, pačiam nesityčioti ir įspėti
besityčiojančius mokinius; reikalauti, kad būtų ginamas ir būtų imtasi prevencinių priemonių prieš visas
galimas patyčias: įžeidimą , pravardžiavimą, stumdymą, smurtą, prievartą, keikimąsi.
8. Mokykloje kurti tokią atmosferą, kurioje visi galėtų darniai gyventi, dirbti, mokytis.
9. Stiprinti savo sveikatą aktyviai sportuojant.
10. Išklausyti mokytojo nuomonę ir kultūringai išsakyti savąją, pagarbiai atsižvelgti į mokytojo asmens
laisvės žmogiškąją vertę ir požiūrį į gyvenimą,
paremtą bendražmogiškųjų vertybių samprata.
11. Kiekvienas mokinys turi teisę į padėką ar paskatinimą.
11.1. Padėka reiškiama:
11.1.1. Už labai gerą mokymąsi (esant 9, 10 balų metiniams įvertinimams) ir pavyzdingą elgesį.
11.1.2. Už gerą mokymąsi (esant 7, 8, 9, 10 balų metiniams įvertinimams) ir pavyzdingą elgesį.
11.1.3. Už aktyvų dalyvavimą klasės, mokyklos bendruomenės ir visuomenės gyvenime.
11.2. Padėkos teikiamos tokia tvarka:
11.2.1. Iki einamųjų mokslo metų pabaigos klasės auklėtojas ir mokytojai pateikia siūlymus
administracijai dėl padėkų teikimo.
11.2.2. Direktoriaus įsakymu įteikiama padėka.
MOKINIŲ PAREIGOS
1. Laikytis bendražmogiškosios gyvensenos normų, įstatymų, mokyklos nuostatų bei mokinio elgesio
taisyklių.
2. Gerbti savo Valstybės istoriją, simbolius, vadovus, ir visokeriopai formuoti gerą Lietuvos įvaizdį.
3. Gerbti savo mokyklą, simbolius, palaikyti gerą mokyklos įvaizdį ir nežeminti jos vardo.
4. Stropiai mokytis ir įgyti pagrindinį išsilavinimą, vykdyti visus mokyklos ugdymo plane ir mokyklos
nuostatuose numatytus reikalavimus.
5. Vykdyti mokyklos vadovų ir savivaldos institucijų nutarimus, dalyvauti bendruose mokyklos
renginiuose.
6. Laikytis keliamų reikalavimų: atlikti užduotus namų darbus, atitinkamai pasirengti kiekvienai pamokai,
aktyviai joje dalyvauti ir ugdyti savo gebėjimus bei įvairius įgūdžius, padėsiančius tolesniame gyvenime ir
būsimoje veikloje.
7. Nevėluoti į pamokas, striukes ir paltus laiku pasikabinti drabužinėje, nepraleidinėti pamokų be
pateisinamos priežasties.
8. Po skambučio išjungti mobiliuosius telefonus (arba jų garsą) ir įsidėti į kuprines; ramiai sueiti į klasę,
išsiimti tik tai pamokai reikalingas priemones.
9. Nespėjus suvalgyti valgykloje nusipirktų bandelių, jas įsidėti į kuprinę, nevalgyti per pamokas, ledų
prieš pat pamoką nepirkti, nesinešti į mokyklą kramtomos gumos.
10. Rodyti savitvardos ir kritinio mąstymo pastangas bendraujant ir mokantis.
11. Pagarbiai bendrauti, rytais pasisveikinti su mokytojais, mokiniais, rūbininke, kitais mokykloje
dirbančiais žmonėmis, būti mandagiam mokykloje, gatvėje ir kitose viešose vietose.
12. Gerbti budinčius mokytojus, klausyti jų nurodymų, gerbti kitų suaugusių mokyklos darbuotojų darbus,
jų pastangas palaikyti gražią ir tvarkingą mokyklos aplinką.
13. Tinkamai elgtis pertraukų (nekelti triukšmo, nebėgioti pilnuose mokinių koridoriuose, laiptinėse,
kieme) ir renginių metu, saugoti savo bei kitų sveikatą per kūno kultūros ar kitas pamokas.
14. Ugdyti savo teisingumą: pačiam nesityčioti, nepritarti patyčioms, nebijoti apie patyčias tiek savo, tiek
draugų atžvilgiu pasakyti auklėtojui, socialinei pedagogei; sugebėti užjausti silpnesnį ar kenčiantį
žmogų.
15. Palaikyti švarą bei tvarką mokykloje; po kiekvienos pamokos pristumti kėdes, susirinkti savo šiukšles
iš pasuolių ir išmesti į šiukšlių dėžę. Koridoriuose taip pat šiukšles mesti tik į šiukšlių dėžes, nesilaistyti
vandeniu nei viduje, nei kieme.
16. Tausoti ir saugoti mokyklos turtą: inventorių, patalpas, baldus, vadovėlius ir knygas. Vadovėlius ir
sąsiuvinius aplenkti. Sugadinus ar sunaikinus turtą, atlyginti padarytą žalą pagal mokyklos nustatytą
tvarką.
17. Kultūringai elgtis, netriukšmauti valgant valgykloje. Klasėje valgyti tik ypatingomis progomis po
pamokų, su auklėtojo leidimu.
18. Esant langams tarp pamokų, susidariusį laisvą laiką naudoti individualiai savišvietai mokyklos
bibliotekoje.
19. Dėvėti tvarkingą aprangą, nepalikti mokykloje drabužių, telefonų, kitų asmeninių daiktų, sporto
aprangos krepšelius pažymėti savo inicialais, užrašyti klasę, pvz.:VIa, J.A.
20. Laikytis asmens higienos reikalavimų, palaikyti galvos ir kūno švarą, kasmet profilaktiškai tikrintis
sveikatą ir iki rugsėjo 15 d. pateikti mokyklai
sveikatos patikros pažymą.
MOKINIAMS DRAUDŽIAMA
1. Vartoti alkoholį, narkotines ir psichotropines medžiagas mokyklos patalpose, jos teritorijoje, atvykti į
mokyklą apsvaigus nuo alkoholio, narkotikų ir kitų
psichotropinių medžiagų, prekiauti jomis, platinti literatūrą šiomis temomis.
Pastebėjusapsvaigusius, rūkančius, turinčius cigarečių (taip pat elektroninių) įstatymo numatyta tvarka
nedelsiant informuoti policiją, tėvus.
2. Draudžiama keiktis, šūkauti (ar kitaip kelti triukšmą), bėgioti, žaisti judriuosius žaisdimus pilnuose
žmonių koridoriuose ir kieme pertraukų metu,laistytis vandeniu, šiukšlinti.
3. Tyčiotis iš kitų mokinių žodžiais, priekabiavimu, stumdymu (taip pat tyčiotis socialiniuose tinkluose),
žaisti telefoninius azartinius, kovinius žaidimus, išsiimti telefonus iš kuprinių pamokų metu be mokytojo
leidimo – griežtai draudžiama.
4. Pertraukų metu būriuotis prie didžiųjų vartų, gadinti užraktus, stengiantis išbėgti į gatvę.
5. Savo elgesiu sukurti kitiems ir sau pavojingas situacijas (nebėgioti pilnoje žmonių mokykloje ir jos
kieme), suteikti fizinį skausmą ar moralinį pažeminimą – griežtai draudžiama. Žaisti mokykloje
judriuosius žaidimus galima tik prižiūrint mokytojui ar auklėtojui mokyklos stadione.
6. Valgykloje draudžiama triukšmauti, stumdytis, pasisavinti kitų valgį, trukdyti valgyti kitiems, palikti
nenuneštų indų, nesutvarkytų stalų.
7. Be mokyklos vadovų ar auklėtojo leidimo mokiniams draudžiama į mokyklą ir į jos renginius kviestis
pašalinius, mokykloje nesimokančius asmenis.
8. Laisvos pamokos ar pertraukų metu draudžiama be mokytojo išeiti iš mokyklos teritorijos, bėgti per
gatvę ar degant raudonai šviesaforo šviesai .
9. Draudžiama neštis į mokyklą su mokymosi procesu nesusijusius prietaisus, daiktus (grotuvus,
kolonėles, ausinukus ir kt., išskyrus telefoną, kad galėtų paskambinti tėvams).
10. Naudotis įvairiais elektros prietaisais ar krovikliais be mokytojo leidimo.
11. Mokyklos teritorijoje vaikščioti per gėlynus ir žolynus.
12. Rūkyti ne tik mokykloje, jos teritorijoje, bet ir mokyklos prieigose (gyvenamųjų namų kiemuose).
MOKINIŲ ATSAKOMYBĖ
1. Mokiniai naudodamiesi visomis mokinio teisėmis, privalo vykdyti ir savo pareigas.
2. Mokiniams, pažeidusiems mokinio elgesio taisykles, taikomos šios poveikio priemonės:
2.1. Mokytojo ar auklėtojo įspėjimas žodžiu, laiškas tėvams el.dienyne, gaunant iš tėvų atsakymą, kad
susipažino.
2.2. Nusižengusio mokinio pasiaiškinimas raštu.
2.3. Po 3-jų pasiaiškinimų tėvų kvietimas į mokyklą dėl mokinio elgesio ir mokymosi svarstymo.
2.4. Direktoriaus skiriamos nuobaudos už mokinių taisyklių nesilaikymą:
– įspėjimas,
– papeikimas,
– griežtas papeikimas.
3. Mokiniams, atsisakiusiems laikytis mokyklos nuostatų, darbo tvarkos bei mokinių elgesio taisyklių,
turintiems 3 – tris Direktoriaus skirtas nuobaudas, gali būti pasiūlyta mokytis kitoje mokykloje.
4. Kiekvieno trimestro pradžioje atidžiai pakartoti Mokinių elgesio taisykles ir pasirašyti auklėtojo
pateiktame instruktažų lape
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas.
2023 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas