2018-2022 m. strateginis planas
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijoje Tvarkos aprašas
PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO
VILNIAUS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOJE
TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Patyčių prevencijos ir intervencijos grupės vykdymo Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijoje
tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) paskirtis – padėti progimnazijai užtikrinti sveiką, saugią,
užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms aplinką, kuri yra psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugi.
2. Tvarkos aprašas nustato patyčių stebėsenos, prevencijos ir intervencijos vykdymą Vilniaus Martyno
Mažvydo progimnazijoje (toliau – progimnazija).
3.Tvarkos aprašas remiasi šiais principais:
3.1. į patyčias būtina reaguoti nepriklausomai nuo jų turinio (dėl socialinės padėties, lyties, seksualinės
orientacijos, negalės, religinės ar tautinės priklausomybės, išskirtinių bruožų ar kt.) ir formos;
3.2. kiekvienas progimnazijos administracijos atstovas, mokytojas, švietimo pagalbos specialistas ar
kitas darbuotojas, pastebėjęs ar sužinojęs apie patyčias, turi reaguoti ir stabdyti;
3.3. veiksmų turi būti imamasi visais atvejais, nepriklausomai nuo pranešančiųjų apie patyčias amžiaus ir
pareigų, bei nepriklausomai nuo besityčiojančiųjų ar patiriančių patyčias amžiaus ir pareigų;
4. visi progimnazijos bendruomenės nariai (mokiniai, administracijos atstovai, mokytojai, švietimo
pagalbos specialistai, tėvai (globėjai, rūpintojai), kiti darbuotojai) turi būti supažindinti su progimnazijos
patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka, ją įgyvendinančiais dokumentais ir patvirtinti tai
savo parašu.
5. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:
5.1. Patyčios – tai psichologinę ar fizinę jėgos persvarą turinčio asmens ar asmenų grupės tyčiniai,
pasikartojantys veiksmai, siekiant pažeminti, įžeisti, įskaudinti ar kaip kitaip sukelti psichologinę ar fizinę
žalą kitam asmeniui.
5.2. Patyčios gali būti tiesioginės (atvirai puolant ir/ar užgauliojant) ir/ar netiesioginės (skaudinant be
tiesioginės agresijos):
5.2.1. žodinės patyčios: pravardžiavimas, grasinimas, ujimas, užgauliojimas, užkabinėjimas, erzinimas,
žeminimas ir kt.;
5.2.2. fizinės patyčios: mušimas, spardymas, spaudimas, dusinimas, užkabinėjimas, turtinė žala ir kt.;
5.2.3. socialinės patyčios: socialinė izoliacija arba tyčinė atskirtis, gandų skleidimas ir kt.;
5.2.4. elektroninės patyčios: skaudinančių ir gąsdinančių asmeninių tekstinių žinučių ir/ar paveikslėlių
siuntinėjimas, viešų gandų skleidimas, asmeninių duomenų ir komentarų skelbimas, tapatybės
pasisavinimas, siekiant sugriauti gerą vardą arba santykius, pažeminti ir kt.
5.3. Patyčias patiriantis vaikas – mokinys, iš kurio yra tyčiojamasi.
5.4. Besityčiojantysis/skriaudėjas – mokinys ar suaugęs, inicijuojantis patyčias ir/ar prisidedantis prie jų.
5.5 Patyčias patiriantis suaugęs – administracijos atstovas, mokytojas, švietimo pagalbos specialistas ar
kitas darbuotojas, išškurio tyčiojasi mokinys (-iai).
5.6. Patyčių stebėtojas – mokinys, matantis ar žinantis apie patyčias.
5.7. Patyčių prevencija – veikla, skirta patyčių rizikai mažinti, imantis progimnazijos bendruomenės narių
(mokinių, administracijos atstovų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, kitų darbuotojų, tėvų
(globėjų, rūpintojų) švietimo, informavimo ir kitų priemonių.
5.8. Patyčių intervencija – visuma priemonių, taikomų visiems patyčių dalyviams (patiriantiems,
besityčiojantiems, stebėtojams), esant poreikiui įtraukiant mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus).
5.9. Patyčių prevencijos ir intervencijos stebėsena – patyčių situacijos progimnazijoje stebėjimas,
renkant, analizuojant faktus ir informaciją, svarbią šio reiškinio geresniam pažinimui bei valdymui,
reiškinio tolimesnės raidos ir galimo poveikio prognozavimas.
6. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija; Lietuvos
Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu,
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymu, kitais įstatymus įgyvendinančiais teisės aktais.
II. PATYČIŲ STEBĖSENA IR PREVENCIJA PROGIMNAZIJOJE
7. Patyčių prevencija ir intervencija yra svarbi progimnazijos veiklos dalis, kurios planavimu,
organizavimu ir stebėsena rūpinasi progimnazijos vadovas, vaiko gerovės komisijos nariai, klasių vadovai
ar kuratoriai, o jos vykdyme dalyvauja visi progimnazijos bendruomenės nariai.
8. Progimnazijos vadovas yra atsakingas už progimnazijos tvarkos aprašo parengimą ir vykdymą, už
stebėsenos rezultatais paremto kasmetinio progimnazijos patyčių prevencijos priemonių plano parengimą,
pristatymą progimnazijos bendruomenei ir vykdymą.
9. Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos įgyvendinimą koordinuoja 12 atsakingų asmenų.
Progimnazijos vadovas jais paskiria vaiko gerovės komisijos narius ir/ar kitus asmenis ir patvirtina
Progimnazijos tvarkos apraše, kurie kasmet:
9.1. inicijuoja anoniminę vaikų apklausą ir apibendrina jos rezultatus (klausimyno forma 1 priede);
9.2. surenka apibendrintus duomenis iš klasių vadovų ar kuratorių dėl progimnazijoje fiksuotų pranešimų
apie patyčias ir atlieka jų analizę;
9.3. remiantis apklausos ir pranešimų apie patyčias analizės duomenimis, rengia patyčių prevencijos ir
intervencijos priemonių planą;
9.4. aptaria turimą informaciją, svarsto prevencijos ir intervencijos priemonių taikymo plano turinį vaiko
gerovės komisijos posėdyje;
9.5. teikia siūlymus progimnazijos vadovui dėl patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimo
progimnazijoje, progimnazijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo patyčių prevencijos ar intervencijos
srityje ir kitais klausimais;
9.6. teikia siūlymus progimnazijos vadovui dėl progimnazijos tvarkos aprašo tobulinimo;
9.7. atlieka kitus progimnazijos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkoje numatytus
veiksmus.
10. Klasės vadovai ar kuratoriai kasmet išanalizuoja ir apibendrina turimus pranešimus apie patyčias,
informuoja vaiko gerovės komisijos narius, koordinuojančius vykdymo tvarką, apie prevencijos,
intervencijos taikomų priemonių rezultatus klasėje, teikia kitą svarbią informaciją, susijusią su patyčiomis.
III. PATYČIŲ INTERVENCIJA PROGIMNAZIJOJE
11. Visais įtariamų ir realių patyčių atvejais kiekvienas progimnazijos administracijos atstovas, mokytojas
ar švietimo pagalbos specialistas, kitas darbuotojas reaguodamas:
11.1. įsikiša įtarus ir/ar pastebėjus patyčias – nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus;
11.2. primena mokiniui, kuris tyčiojasi, progimnazijos nuostatas ir elgesio taisykles;
11.3. esant pagalbos mokinio sveikatai ir gyvybei reikalingumui, kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti
asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ar progimnazijos darbuotojus) ar institucijas (pvz., policija, greitoji
pagalba);
11.4. informuoja klasės vadovą ar kuratorių apie įtariamas ir/ar įvykusias patyčias.
11.5. atlieka kitus progimnazijos tvarkos apraše numatytus veiksmus.
12. progimnazijos administracijos atstovo, mokytojo, švietimo pagalbos specialisto ar kito darbuotojo
reagavimo įtarus ir/ar pastebėjus elektronines patyčias ar gavus apie jas pranešimą veiksmai:
12.1 išsaugo vykstančių elektroninių patyčių įrodymus ir nedelsiant imasi visų reikiamų priemonių
elektroninėms patyčioms sustabdyti;
12.2. įvertina grėsmę mokiniui, jo sveikatai ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis
(tėvus (globėjus rūpintojus) ar mokyklos darbuotojus) ar institucijas (pvz., policija, greitoji pagalba);
12.3. surenka informaciją apie besityčiojančių tapatybę, dalyvių skaičių ir kitus galimai svarbius faktus;
12.4. informuoja klasės vadovą ar kuratorių apie elektronines patyčias ir pateikia įrodymus (išsaugotą
informaciją).
12.5. atlieka kitus progimnazijos tvarkos apraše numatytus veiksmus.
13. Klasės vadovas ar kuratorius, gavęs informaciją apie įtariamas ir/ar įvykusias patyčias:
13.1. užpildo pranešimo apie patyčias formą (forma 2 priede);
13.2. organizuoja individualius pokalbius su patyčių dalyviais, informuoja jų tėvus (globėjus, rūpintojus),
esant poreikiui kviečia mokinių tėvus dalyvauti pokalbiuose;
13.3. atlieka kitus progimnazijos tvarkos apraše numatytus veiksmus.
14. Klasės vadovas ar kuratorius nesiliaujant patyčioms ar esant sudėtingesniam patyčių atvejui
kreipiasi į progimnazijos vaiko gerovės komisiją ar konkrečius progimnazijos tvarkos apraše nurodytus
asmenis) ir perduoda surinktus faktus apie netinkamą elgesį.
15. Progimnazijos vaiko gerovės komisija (ar konkretūs progimnazijos tvarkos apraše nurodyti asmenys),
įvertinusi turimą informaciją:
15.1 numato veiksmų planą, supažindina su jo nevykdymo pasekmėmis skriaudėją ir jo tėvus (globėjus,
rūpintojus); esant poreikiui koreguoja veiksmų planą;
15.2. Informuoja progimnazijos vadovą apie esamą situaciją.
15.3 atlieka kitus progimnazijos tvarkos apraše numatytus veiksmus.
16. Mokiniui pasityčiojus iššadministracijos atstovo, mokytojo, švietimo pagalbos specialisto ar kito
darbuotojo, asmuo pastebėjęs ir/ar įtaręs patyčias turėtų informuoti progimnazijos vadovą, kuris imasi
progimnazijos tvarkos apraše ar kituose progimnazijos dokumentuose numatytų veiksmų.
17. Administracijos atstovui, mokytojui, švietimo pagalbos specialistui ar kitam darbuotojui pasityčiojus
iš mokinio, asmuo pastebėjęs ir/ar įtaręs patyčias turėtų informuoti progimnazijos vadovą, kuris imasi
progimnazijos tvarkos apraše ar kituose progimnazijos dokumentuose numatytų veiksmų.
18. Progimnazijos vadovas sužinojęs apie progimnazijos darbuotojo patiriamas patyčias arba
progimnazijos darbuotojo tyčiojimąsi, privalo nedelsiant imtis priemonių, numatytų progimnazijos tvarkos
apraše.
19. Kitiems patyčių dalyviams pagal individualius poreikius progimnazijoje teikiama švietimo pagalbos
specialistų ar pedagogų pagalba.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Progimnazija, vykdanti ilgalaikes tikslines patyčių prevencijos programas ir turinti sukurtą bei
veikiančią patyčių prevencijos ir intervencijos progimnazijoje tvarką, gali ir toliau ja remtis, jeigu joje
numatyti veiksmai bei nuostatos neprieštarauja Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus
miesto mokyklose tvarkos aprašui ir jeigu pritaria progimnazijos steigėjas.
21. Visi dokumentai, esantys mokinio asmens byloje, ir duomenys, susiję su mokinių ir jo asmeniniu
gyvenimu yra konfidencialūs ir naudojami tik tiek, kiek tai būtina atsakingiems fiziniams ar juridiniams
asmenims atlikti pavestas funkcijas, užtikrinti mokinio teises ir teisėtus interesus.
Tėvų informavimas
VILNIAUS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOS TĖVŲ (GLOBĖJŲ) INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija bendradarbiauja su ugdytinių tėvais švietimo, kultūros, sporto,
mokinių elgesio ir kitais klausimais, siekdama užtikrinti visavertės asmenybės ugdymą ir laiku suteikti
reikiamą, visapusišką pagalbą bei siekdama tėvų pagalbos mokinių savarankiškumo ugdymui,
individualumui, tolesnės ateities tikslingam numatymui.
II. TEIKIAMOS INFORMACIJOS POBŪDIS
2. Progimnazijos mokinių tėvams teikiama informacija, susijusi su:
2.1. LR Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos vykdoma švietimo politika;
2.2. progimnazijos nuostatų, progimnazijos strateginės veiklos programos, mokyklos progimnazijos
veiklos pagrindu ir vidaus audito išvadomis;
2.3. progimnazijos ugdymo planu, mokymo turiniu, vertinimo sistema;
2.4. mokyklos moksline, menine, sportine veikla;
2.5. vaikų mokymusi, lankomumu;
2.6. vaiko elgesio klausimais;
2.7. priimtais nutarimais (papeikimai, įspėjimai, padėkos ir pan.), kurie susiję su vaiku;
2.8. švietimo naujovėmis, paslaugų įvairove, ugdymo tendencijomis.
III. TEIKIAMOS INFORMACIJOS FORMOS
3. Mokykla:
3.1. organizuoja bendrus tėvų susirinkimus pagal pakopas;
3.2. organizuoja Atvirųjų durų dienas;
3.3. pateikia informaciją, susijusią su ugdymo proceso organizavimu, mokyklos internetiniame tinklalapyje,
lankstinuke, stenduose, elektroniniame dienyne;
4. Klasių vadovai:
4.1. organizuoja klasių tėvų susirinkimus; bendrus renginius pagal poreikį;
4.2. informuoja apie vaikų mokymąsi ir lankomumą vieną kartą per mėnesį tėvus, neturinčiu galimybės
pasižiūrėti elektroninio dienyno ir raštu pareiškusius pageidavimą – išspausdinamas mokinio rezultatai;
4.3. likus mėnesiui iki trimestro pabaigos, informuoja auklėtinių tėvus apie numatomus neigiamus
pusmečio įvertinimus;
4.4. pasibaigus trimestruii, pateikia informaciją apie trimestro pažangumo ir lankomumo rezultatus;
4.5. pasibaigus trimestrui, individualiai supažindina su Mokytojų tarybos nutarimu, jei yra priimtų
sprendimų dėl jų vaiko mokymosi, lankomumo, elgesio;
4.6. informuoja apie skirtą nuobaudą ar padėką;
4.7. raštu informuoja apie renginius, susirinkimus ir pan., kuriuose turėtų dalyvauti.
5. Mokytojai:
5.1. informuoja tėvus apie mokomo dalyko turinį, vertinimo formą per klasių tėvų susirinkimus;
5.2. informuoja tėvus pildydami elektroninį dienyną;
5.3. informuoja apie vaiko individualius gebėjimus ir žinias per Atvirųjų durų dienas arba pagal poreikį.
6. Socialinė pedagogė:
6.1. oficialiu pranešimu, kuris registruojamas raštinėje, informuoja nepažangių ir daug pamokų be
pateisinamosios priežasties praleidusių mokinių tėvus;
6.2. konsultuoja tėvus pagal poreikį.
7. Psichologė:
7.1. konsultuoja tėvus pagal poreikį;
7.2. organizuoja paskaitas aktualiomis temomis.
8. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė informuoja, jei mokinys suserga.
IV. TĖVŲ (GLOBĖJŲ) – MOKYKLOS BENDRADARBIAVIMO FORMOS
9. Susirinkimai.
10. Individualūs pokalbiai.
11. Pokalbiai telefonu.
12. Susirašinėjimas su mokytojais, specialistais elektroniniu paštu.
13. Paskaitos.
14. Renginiai.
15. Išvykos / kelionės.
16. Elektroninis dienynas.
17. Registruoti laiškai.
18. Lankymas namuose.
19. Anketos.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Siekiant užtikrinti efektyvų mokyklos ir tėvų bendradarbiavimą, tėvai (globėjai) turi nuolat domėtis
vaiko ugdymosi rezultatais ir bendradarbiauti su pedagogais / klasių vadovais, kitais specialistais,
vadovybe, koreguojant ir kontroliuojant vaiko ugdymąsi ir elgesį.
21. Iki kiekvienų mokslo metų spalio 1 d. parengiamas Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos tėvų
(globėjų) informavimo priemonių planas, kuris tvirtinamas direktoriaus įsakymu.
2020 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas