Progimnazijos lauko sporto aikštyno naudojimo taisyklės
Eglė Laumelienė / 2020 m. 4 rugpjūčio d.
PATVIRTINTA Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos direktoriaus 2020 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. V- 533

Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos lauko sporto aikštyno naudojimo taisyklės

Kiekvienas asmuo, įeidamas į sporto aikštyną, patvirtina, susipažįsta su  taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Aikštyno teritorija stebima vaizdo kameromis.

1. Šios taisyklės reglamentuoja Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos (toliau – Progimnazija) lauko sporto aikštyno (toliau – aikštynas) naudojimo tvarką.

2. Aikštynas yra skirtas Progimnazijos bendruomenės (mokinių, mokytojų ir tėvų), nuomos sutartis sudariusių fizinių ir juridinių asmenų naudojimui bei svečiams. Progimnazijos bendruomenės nariams, darbuotojams ar nuomos sutartis sudariusiems asmenims paprašius svečiai privalo užleisti aikšteles.

3. Aikštyną prižiūri Progimnazijos administracija. Visi aikštyno naudotojai privalo klausyti administracijos atstovo (direktoriaus ar jo įgaliotų prižiūrėti tvarką aikštyne asmenų (budėtojo, sargo ar kitų asmenų) nurodymų dėl aikštyno naudojimo.

4. Aikštyno naudotojai privalo laikytis bendrųjų elgesio viešose vietose reikalavimų, elgtis saugiai ir atsakingai, yra atsakingi už savo saugumą. Baigus žaisti lauko aikštyne naudotojai PRIVALO  surinkti savo paliktas šiukšles. Aikštyno nesutvarkius, tokie naudotojai nebus į jį įleidžiami.

5. Už padarytą žalą atlyginama LR įstatymų nustatyta tvarka. Už nepilnamečių asmenų elgesį aikštyne ir naudojimosi aikštynu taisyklių laikymąsi atsakingi nepilnamečių tėvai ar kiti teisėti atstovai.

6. Aikštyne draudžiama:

6.1. vedžioti naminius gyvūnus;
6.2. važinėti dviračiais ir kitomis ratinėmis transporto priemonėmis. Dviračiai ir kitos transporto priemonės turi būti paliekamos šalia aikštyno;
6.3. vaikščioti su šiaurietiško ėjimo lazdomis;
6.4. dėvėti sporto aikštyno dangai netinkančią avalynę su aštriais pado elementais (pvz. aukštakulnius batelius, lauko vejos futbolo batelius ir pan.);
6.5. rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus ar kitas svaiginimosi medžiagas; naudoti šašlykines ar kitus prietaisus su atvira ugnimi ar žarijomis,  triukšmauti, garsiai leisti muziką, vartoti necenzūrinius žodžius.
6.6. Progimnazija pasilieka sau teisę asmenims, sistemingai nesilaikantiems taisyklių, apriboti naudojimąsi aikštynu.
Ugdymo proceso užbaigimas 2019-2020 m.m.
UGDYMO PROCESO NUOTOLINIU BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKA VILNIAUS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOJE
MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO 5-8 KLASĖSE TVARKOS APRAŠAS
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos (toliau – Progimnazijos) mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo
tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų
vertinimą, įsivertinimą, kontrolinių darbų krūvius ir tvarką, tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą apie
mokinių mokymosi sėkmingumą ir pažangą.
Prisegti failai
2020 m. veiklos planas
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija – moderni asmens ugdymo(si) sėkmės siekianti mokykla,
saugi, atvira ir visiems prieinama demokratinės visuomenės piliečio ugdytoja, sauganti ir
puoselėjanti kultūrinį paveldą, teikianti pagrindus tęstiniam, visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi,
mokanti gyventi kaitos sąlygomis, efektyviai organizuojanti ugdymo procesą, patraukli išore ir
savo turiniu, darbo metodais, ugdymo kokybe, ieškanti inovacijų ir jas įgyvendinanti.
2019 m. veiklos planas
Tėvų informavimas
VILNIAUS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOS TĖVŲ (GLOBĖJŲ) INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija bendradarbiauja su ugdytinių tėvais švietimo, kultūros, sporto,
mokinių elgesio ir kitais klausimais, siekdama užtikrinti visavertės asmenybės ugdymą ir laiku suteikti
reikiamą, visapusišką pagalbą bei siekdama tėvų pagalbos mokinių savarankiškumo ugdymui,
individualumui, tolesnės ateities tikslingam numatymui.
II. TEIKIAMOS INFORMACIJOS POBŪDIS
2. Progimnazijos mokinių tėvams teikiama informacija, susijusi su:
2.1. LR Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos vykdoma švietimo politika;
2.2. progimnazijos nuostatų, progimnazijos strateginės veiklos programos, mokyklos progimnazijos
veiklos pagrindu ir vidaus audito išvadomis;
2.3. progimnazijos ugdymo planu, mokymo turiniu, vertinimo sistema;
2.4. mokyklos moksline, menine, sportine veikla;
2.5. vaikų mokymusi, lankomumu;
2.6. vaiko elgesio klausimais;
2.7. priimtais nutarimais (papeikimai, įspėjimai, padėkos ir pan.), kurie susiję su vaiku;
2.8. švietimo naujovėmis, paslaugų įvairove, ugdymo tendencijomis.
III. TEIKIAMOS INFORMACIJOS FORMOS
3. Mokykla:
3.1. organizuoja bendrus tėvų susirinkimus pagal pakopas;
3.2. organizuoja Atvirųjų durų dienas;
3.3. pateikia informaciją, susijusią su ugdymo proceso organizavimu, mokyklos internetiniame tinklalapyje,
lankstinuke, stenduose, elektroniniame dienyne;
4. Klasių vadovai:
4.1. organizuoja klasių tėvų susirinkimus; bendrus renginius pagal poreikį;
4.2. informuoja apie vaikų mokymąsi ir lankomumą vieną kartą per mėnesį tėvus, neturinčiu galimybės
pasižiūrėti elektroninio dienyno ir raštu pareiškusius pageidavimą – išspausdinamas mokinio rezultatai;
4.3. likus mėnesiui iki trimestro pabaigos, informuoja auklėtinių tėvus apie numatomus neigiamus
pusmečio įvertinimus;
4.4. pasibaigus trimestruii, pateikia informaciją apie trimestro pažangumo ir lankomumo rezultatus;
4.5. pasibaigus trimestrui, individualiai supažindina su Mokytojų tarybos nutarimu, jei yra priimtų
sprendimų dėl jų vaiko mokymosi, lankomumo, elgesio;
4.6. informuoja apie skirtą nuobaudą ar padėką;
4.7. raštu informuoja apie renginius, susirinkimus ir pan., kuriuose turėtų dalyvauti.
5. Mokytojai:
5.1. informuoja tėvus apie mokomo dalyko turinį, vertinimo formą per klasių tėvų susirinkimus;
5.2. informuoja tėvus pildydami elektroninį dienyną;
5.3. informuoja apie vaiko individualius gebėjimus ir žinias per Atvirųjų durų dienas arba pagal poreikį.
6. Socialinė pedagogė:
6.1. oficialiu pranešimu, kuris registruojamas raštinėje, informuoja nepažangių ir daug pamokų be
pateisinamosios priežasties praleidusių mokinių tėvus;
6.2. konsultuoja tėvus pagal poreikį.
7. Psichologė:
7.1. konsultuoja tėvus pagal poreikį;
7.2. organizuoja paskaitas aktualiomis temomis.
8. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė informuoja, jei mokinys suserga.
IV. TĖVŲ (GLOBĖJŲ) – MOKYKLOS BENDRADARBIAVIMO FORMOS
9. Susirinkimai.
10. Individualūs pokalbiai.
11. Pokalbiai telefonu.
12. Susirašinėjimas su mokytojais, specialistais elektroniniu paštu.
13. Paskaitos.
14. Renginiai.
15. Išvykos / kelionės.
16. Elektroninis dienynas.
17. Registruoti laiškai.
18. Lankymas namuose.
19. Anketos.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Siekiant užtikrinti efektyvų mokyklos ir tėvų bendradarbiavimą, tėvai (globėjai) turi nuolat domėtis
vaiko ugdymosi rezultatais ir bendradarbiauti su pedagogais / klasių vadovais, kitais specialistais,
vadovybe, koreguojant ir kontroliuojant vaiko ugdymąsi ir elgesį.
21. Iki kiekvienų mokslo metų spalio 1 d. parengiamas Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos tėvų
(globėjų) informavimo priemonių planas, kuris tvirtinamas direktoriaus įsakymu.
2018-2022 m. strateginis planas
2021 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas