Prašymas vykti į kelionę
PATVIRTINTA
Vilniaus Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos direktoriaus
2011 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. V- 243
VILNIAUS MARTYNO MAŽVYDO VIDURINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ IŠVYKŲ SU TĖVAIS TVARKA
Mokinių pažintines keliones su tėvais rekomenduojama organizuoti mokinių atostogų metu,
savaitgaliais ir švenčių dienomis.
Jei mokinys išvyksta kelioms dienoms / savaitėms į pažintinę / poilsinę kelionę pamokų metu:
2.1. tėvai (globėjai) turi pateikti prašymą;
2.2. tėvai (globėjai) ar / ir mokinys savo prašymą turi suderinti su klasės vadovu;
2.3. tėvai (globėjai) ar / ir mokinys turi suderinti jį su kuruojančiu direktoriaus pavaduotoju.
Prašymai pateikiami ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas.
Grįžęs iš kelionės, mokinys suderina su mokytoju temas, kurias turi savarankiškai išsianalizuoti ir
atsiskaityti per dvi darbo savaites.
Atsiskaitymo formą ir įvertinimo būdą parenka mokytojas.
Prašymas gali būti netenkinamas, jei mokinys:
6.1. praleidžia nemažai pamokų be pateisinamos priežasties;
6.2. laiku neatsiskaito už kontrolinius, savarankiškus ir kt. darbus.
Praleistų pamokų teisinimas
Eglė Juraitytė / 2014 m. lapkričio 26 d.
Praleistų pamokų teisinamai fiksuojami Praleistų pamokų teisinimo lapuose. Praleistų pamokų teisinimo
lapai turi būti su tėvų (globėjų) parašais.
Mokinių tėvai (globėjai):
informuoja klasės vadovą telefonu / elektroniniu paštu / žinute elektroniniame dienyne apie vaiko
neatvykimą į mokyklą pirmąją neatvykimo dieną, nurodo priežastis, grįždamas į mokyklą, mokinys privalo
tą pačią dieną klasės vadovui pristatyti medicininę pažymą arba parodyti Praleistų pamokų teisinimo lapą
su tėvų (globėjų) įrašu;
be labai svarbios priežasties neturėtų planuoti, kad pamokų metu jų sūnus ar dukra eitų pas gydytojus
ar tvarkytų kitus reikalus;
esant būtinybei anksčiau išeiti iš mokyklos Praleistų pamokų teisinimo lapuose iš anksto nurodo išėjimo
laiką bei priežastį;
ne rečiau kaip kartą per dvi savaites patikrina vaiko lankomumą elektroniniame dienyne (pradinėje
mokykloje – kiekvieną savaitę).
Praleistų pamokų teisinimo lapus tėvai (globėjai) ar kitas įgaliotas asmuo užpildo ne vėliau kaip kitą dieną
po praleistos pamokos(-ų).
Tėvai Praleistų pamokų teisinimo lapuose gali teisinti mokinio praleistas pamokas, bet ne daugiau kaip
už tris iš eilės praleistas dienas per trimestrą;
Jei mokinys serga daugiau kaip tris dienas, tėvai turi kreiptis į gydytojus ir po ligos pateikti medicininę
pažymą (F 094/a) apie ligą.
Prisegti failai
2019 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas