Gerbiami mūsų mokinių Tėveliai,

nuoširdžiai dėkojame už pernai metais mūsų ir Jūsų vaikų progimnazijai skirtus 1,2 procentus gyventojų pajamų mokesčio sumos.

Todėl vėl prašome Jūsų prisidėti prie Martyno Mažvydo progimnazijos mokinių gerbūvio gerinimo.

Tai galima padaryti paprastu būdu –skiriant iki 1,2 procentų gyventojų pajamų mokesčio sumos.

Prašymus galima pateikti užpildant formą FR0512 (4 versija) elektroniniu būdu per Elektroninę deklaravimo sistemą, tiesiogiai arba siunčiant paštu.

Duomenis pateikti iki š. m. gegužės 1d.

Duomenys, reikalingi pildant el. prašymo formą:
gavėjo tipas (E1 laukelis formoje) – 2
gavėjo identifikacinis numeris (kodas) (E2 laukelis formoje) – 195003862

Popierinę formą siųsti šiuo adresu:
Nevarų g. 8, LT-66257, Druskininkai
Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos
Deklaracijų tvarkymo skyrius


Pagarbiai
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos direktorė
Eglė Laumelienė
Prisegti failai
Vilma Junevičienė / 2022 m. 22 balandžio d.
SVEIKI, PENKTOKAI, ATVYKĘ Į EMILE KLASĘ!

Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos 8pp klasės mokiniai 5pp ir 5pr klasėms balandžio 1-ąją, Tarptautinę juokų ir pokštų dieną, surengė krikštynas Sveiki atvykę į Emile klasę!“. Šventiškai papuoštuose klasėse, penktokų laukė įvairios užduotys, žaidimai, muzika ir dainos. Penktokams teko išbandyti žinias viktorinoje Ar pažįsti Prancūziją?“, vaidinti šaradas, sulaukti krikšto“, prizų ir apdovanojimų.

Penktokų įspūdžiai: Labai patiko, nes žaidėme įvairius žaidimus ir gavome prizų“ krikštynos buvo labai linksmos“, buvo labai smagu, įdomiai sugalvota ir juokinga“, man patiko šarados ir Kahoot! viktorina“, smagus krikštas – buvo smagu ir įdomu“, pašventino su vandeniu – labai šlapia, bet patiko“, net labai patiko paguodos prizai“.

Labai džiaugiamės puikiais krikštynų dalyviais, labai aktyviais, žingeidžiais penktokais. Ačiū penktokų klasių auklėtojoms Ritai ir Gitanai už pasitikėjimą bei frankofoniško bendruomeniškumo puoselėjimą tarp 5-tų ir 8-tų klasių mokinių. Dėkojame muzikos mokytojai Svetlanai už prancūziškų dainų skambesį, psichologei Medeina už prancūziškas sages mokiniams, mokytojai Renatai už papuoštus klasių stalus tulpėmis.

Linkime prancūzakalbių klasių penktokams įdomių, žaismingų, nuostabių ketverių frankofoniškų metų Martyno Martyno Mažvydo progimnazijoje! – 8pp klasės mokiniai.

Danguolė Matulevičienė / 2022 m. 21 balandžio d.
Sveikiname progimnazijos anglų kalbos mokytoją Ritą
Bakanienę. Ji darbšti ir gebanti valdyti žodį.
Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY)
Lietuvos skyrius kasmet teikia premijas už geriausias metų
knygas vaikams ir paaugliams. Tarptautinę vaikų knygos dieną,
balandžio 2–ąją, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo
bibliotekoje vyko geriausių 2021 m. knygų vaikams ir
paaugliams apdovanojimų ceremonija. Premijas kasmet gauna
geriausi vaikų knygų rašytojai, iliustruotojai, vertėjai.
Eugenijos Stravinskienės premija už reikšmingiausią ir
meniškiausią metų vertimą vaikams skirta Ritai Bakanienei, iš
anglų kalbos išvertusiai Megan Shepherd knygą „Slapti
Erškėtrožių kalvos žirgai“ (leidykla „Nieko rimto“), – už jautrią
ir išmoningą kalbinę raišką perteikiant vaikystės trapumą karo
ir ligos akivaizdoje.
Džiugu, kad mokytojos Ritos jautrumas vaiko pasauliui
perduodamas ne tik pamokoje, bet skleidžiamas ir už mokyklos
ribų visiems jauniesiems skaitytojams.
Inga Miliauskaitė / 2022 m. 21 balandžio d.
Kalba yra pagrindinė žmonių tarpusavio supratimo ir santykių kūrimo priemonė. Ji padeda užmegzti
kontaktus su kitais, išsakyti mintis ir jausmus, išreikšti norus, perteikti išgyvenimus, planuoti veiksmus,
suprasti tarpusavio ryšius ir apsikeisti patirtimi. Kalbinių gebėjimų raida turi ypatingą socialinę svarbą
tolesniame vaiko gyvenime.
Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.
Martyno Mažvydo progimnazijos logopedė Inga Miliauskaitė
El. paštas inga.miliauskaite@mmazvydas.lt
Tel. 8 652 45 470
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos logopedo funkcijos:
• įvertina mokinių kalbos ir kalbėjimo ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, specialiuosius
ugdymosi poreikius mokykloje;
• siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų
(sudaro švietimo pagalbos gavėjų sąrašą, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę pagalbą,
suderina su mokyklą aptarnaujančia PPT ir teikia tvirtinti mokyklos vadovui, o šį sąrašą patvirtinus
pateikia mokyklos Vaiko gerovės komisijai);
• numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir
metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes ir juos taiko;
• veda individualias, pogrupines ir grupines pratybas, konsultacijas, kurių metu šalina specialiųjų
ugdymosi poreikių turinčių mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, mokiniams;
• padeda mokytojams taikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją
medžiagą ir mokymo priemones;
• konsultuoja mokytojus, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir
kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams
teikimo klausimais;
• rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo
priemones, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimams šalinti;
• dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
• konsultuoja mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo,
specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės
teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius;
• taiko savo darbe logopedines naujoves.
Dažniausiai pasitaikantys kalbėjimo ir kalbos sutrikimai:
http://vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2020/12/Fonetinis-kalb%C4%97jimo-sutrikimas.pdf
https://www.vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2021/04/Sklandaus-kalb%C4%97jimo-sutrikimai-1.pdf
http://vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2020/12/Fonologinis-kalbos-sutrikimas.pdf
http://vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2020/12/KALBOS-NEI%C5%A0SIVYSTYMAS.pdf
Sutrikimų įveikimo kryptys:
Kalbinio kvėpavimo mokymas: diafragminio kvėpavimo mokymas; iškvėpimo oro srovės stiprinimas;
iškvėpimo trukmės ilginimas.
Rezonavimo pratimai: kvėpavimo per nosį/burną diferencijavimas; nosinumo mažinimas.
Balso lavinimas: balso moduliavimo (aukštumo, stiprumo) mokymas.
Prozodijos ugdymas: loginio kirčio pajautimo mokymas; kalbėjimo tempo reguliavimas.
Artikuliacinio aparato (žandikaulio, lūpų, liežuvio) rengimas garsui…tarti / fonetinės padėties mokymas:
artikuliacinio aparato pratimai, siekiant mokyti judesius garsui tarti; supažindinimas su mokomo garso
artikuliaciniais, akustiniais požymiais ir izoliuoto garso tarimo mokymas.
Garso…tarimo įtvirtinimas: izoliuoto garso tarimo įtvirtinimas atviruose, uždaruose skiemenyse /
žodžiuose / sakiniuose / rišliojoje kalboje.
Taisyklingai ir netaisyklingai tariamų / keičiamų garsų diferencijavimas: klausos dėmesio ugdymas,
mokant diferencijuoti netaisyklingai ir taisyklingai ištartus garsus; garsų diferencijavimas pagal
akustinius požymius, garsų tarimo savikontrolės ugdymas.
Foneminio suvokimo ugdymas: lingvistinio vieneto (fonema) supratimo mokymas, atpažinimas,
išskyrimas (išskyrimas garsų, skiemenų, žodžių eilėje; pirmojo/paskutiniojo žodžio garso nustatymas),
diferencijavimas; manipuliavimas (pridėjimas – garso pridėjimas prie žodžio, panaikinimas – žodžio be
tam tikro garso pasakymas, garso pakeitimas kitu, išskaidymas – skiemens, žodžio išskaidymas į garsus;
sujungimas – garsų sujungimas į skiemenį, žodį.
Fonologinio suvokimo ugdymas: lingvistinių vienetų (žodis, skiemuo) supratimo mokymas: atpažinimas,
išskyrimas, manipuliavimas (pridėjimas – skiemens pridėjimas prie žodžio; panaikinimas – žodžio be tam
tikro skiemens pasakymas, skiemens pakeitimas kitu, išskaidymas – žodžio išskaidymas skiemenimis,
sujungimas – skiemenų sujungimas į žodį); rimo pajautimas (panašiai skambančių, besirimuojančių
žodžių atpažinimas, parinkimas, žodžio ar sakinio užbaigimas).
Smulkiosios motorikos lavinimas: pirštų judesių tikslumo, greičio, jėgos ir koordinacijos lavinimas.
Administratorius / 2022 m. 19 balandžio d.
04.25 – 04.29 dienomis kontaktiniu būdu mokysis 6 klasės. 7 klasės mokysis nuotolyje.
Gitana Šeštokienė / 2022 m. 16 balandžio d.
Velykos jau ne už kalnų. Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos
5 pr kl. mokiniai artėjant gražiausiai pavasario šventei ne tik susipažino su senaisiais Velykų papročiais, bet ir išbėgo į kiemą paridenti margučių. 
  Ko reikės? 
  • Iš anksto pasiruošti lovelį arba galima ridenti nuo kalniuko. 
  Kaip žaisti? 
  • Žaidėjai loveliu iš eilės ridena po vieną margutį. • Jeigu išridentas margutis paliečia kitą, žaidėjas gali pasiimti juos abu ir ridenti dar sykį.  
  Kas gali padėti laimėti?  
  • Jei nuriedėjo tiesiai, ridenk kuo apvalesnį margutį. • Jei į šoną, ieškok margučio smailu galu. • Jei ridensi smailiuoju galu į kairę, margutis riedėdamas ir pasuks į kairę.  • Jei smailiuoju galu į dešinę, margutis pasuks į dešinę. Taigi, tikimybė laimėti didesnė tam, kuris turi kuo įvairesnių margučių.
 Ar žinai, kad… 
 Margučių ridenimas pažeme per Velykas simboliškai reiškia gyvačių budinimą. Tikėta, kad jos globoja derlių, pasirodžiusios pavasarį, prikelia augmeniją ir gyvūniją. Žmonės buvo įsitikinę, kad ir mirusiųjų vėlės iš anapus pas mus pasirodo gyvatės pavidalu.     
 Penktokų įspūdžiai  
 Keista, bet penkta klasė man patinka – dabar kiekvieną dieną noriu eiti į mokyklą, nes čia laukia nuoširdžiausi draugai, geriausi žaidimai ir šventės. 
 Nemokėjau žaisti šio žaidimo, bet dabar išmokau. Būtinai pažaisiu su šeima Velykų dieną.
 Šiandien išgirdau įdomų dalyką – jei Velykų rytą lyja, vaikai turi pastovėti lietuje ir užaugs dideli. Aišku, čia juokelis…
 O man patiko mintis, kad tas, kurio margutis nuriedėdavo toliausiai, buvo laikomas laimingu žmogumi. Jam viskas sekasi.
 
Nuotraukoje – Elzės Velykų margutis skirtas Ukrainos žmonėms, kurie dabar išgyvena karą ir nepaprastas kančias. Slava Ukraini!        
Loreta Kamarauskienė / 2022 m. 15 balandžio d.
      Balandžio 12 d. į mūsų mokyklą atvyko iš Kauno VDU Rasos gimnazijos LMS mokymų vadovė Austėja Navickaitė. Mūsų mokyklos Mokinių tarybos iniciatyva aktyviausiems moksleiviams buvo sudarytos puikios galimybės pasisemti žinių, kaip organizuojami renginiai. Po šių mokymų mokiniai viską, ką sužinojo, nekantrauja pritaikyti praktiškai.
      Mokinių tarybos pirmininkas Bernardas Dubickis dalinasi informacija apie mokymus: 
 Mokinių tarybai bei Europos klubui vyko LMS mokymai renginių organizavimo tema. Buvo supažindinama su renginių formomis bei jų klasifikavimu, kalbama apie idėjų generavimą, renginio koncepcijos kūrimą, pareigybių pasiskirstymą. Mokymų metu buvo diskutuojama apie įvaizdį renginio metu, kritines situacijas ir kaip jose elgtis, renginio plano sukūrimą, kaip įžvelgti renginio stiprybes ir silpnybes.      
      Dalyvavusiems labai patiko, kad mokymuose buvo ne vien teorija, bet ir praktika, buvo pateikta daug patarimų sklandesniems renginiams organizuoti.“
      Mokinių tarybos narė Saulė Kupčinskaitė teigia, kad mokymuose sužinojo, jog organizuojant renginį gali labai praversti planas ir ssgg (stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės) lentelė. Tai padeda tinkamai organizuoti renginį, pamatyti jo privalumus ir trūkumus. Taip pat išgirdo gerus patarimus, kaip mažiau bijoti padaryti informacijos sklaidą.
     Labai dėkojame Lietuvos Moksleivių Sąjungai už bendradarbiavimą, o ypač vienoliktokei lektorei Austėjai už profesionalumą.

Mokinių taryba 


Loreta Kamarauskienė / 2022 m. 15 balandžio d.
    Balandžio 14 d. įvyko pirmas „gyvas“ Vilniaus m. Kunigaikščio Gedimino ir Martyno Mažvydo progimnazijų susitikimas. Šis susitikimas buvo skirtas ne tik bendradarbiavimui, bet ir karjeros ugdymui, jo metu mokiniai „matavosi“ gido profesiją.    
    Pradžioje moksleiviai susidarė maršrutą, tada pasiskirstė, kas apie kokią vietą papasakos. Kol keliavo nuo objekto iki objekto, skirtingų mokyklų mokiniai keitėsi bendrakeleiviais, taip galėjo geriau susipažinti vieni su kitais, nes toks ir buvo tikslas.        
     Prie kiekvienos įžymios vietos mokiniai buvo pasiruošę papasakoti daug kitiems nežinomų faktų. Klausyti buvo visiems labai įdomu. Ir nors ekskursija užsitęsė bei visko, ką planavome, nepavyko aplankyti, abiejų mokyklų moksleiviai labai susidraugavo. Pabaigoje buvo sunku net išsiskirti, nes dar tiek daug nepasakyta. Matyt, todėl išsiskyrimo metu mokiniai suskubo apsikeisti asmeniniais kontaktais.  
   Nuostabus jausmas matyti šitokią mokinių bendrystę ir norą dalintis savo patirtimi bei žiniomis. 
   „Buvo puiku susipažinti su Kunigaikščio Gedimino progimnazijos Mokinių tarybos nariais, pasikalbėti apie gyvenimą jų mokykloje, jų veiklą, o kartu ir iš naujo pažinti Vilniaus senamiestį,“ – teigia MT pirmininkas Bernardas Dubickis. 
     „Susitikimo su Kunigaikščio Gedimino progimnazijos Mokinių tarybos nariais metu buvo praleistas nerealus laikas kartu. Susitikimo metu susipažinau su įvairiais kitos mokyklos mokiniais, sužinojau apie jų mokyklą. Taip pat geriau pažinau savo Mokinių tarybos narius. Sužinojau naujų faktų apie kelias Vilniaus vietas. Praleistos kelios valandos kartu buvo labai naudingos ir reikalingos:)“ – dalinasi įspūdžiais MT pirmininko pavaduotoja Deimantė Subačiūtė
    Apibendrindami išvyką, mokiniai teigė, kad daugumai labiausiai patiko ėjimas vis su kitu žmogumi, nes taip buvo įdomu artimiau pabendrauti. Na, o gido darbas, pasirodo, nėra toks lengvas, ypač kai tiek daug turi išmokti ir žinoti bei perteikti. O dar kaip sudominti klausytoją? Išvada padaryta – nepabandęs nesužinosi:)
    Labai dėkojame Vilniaus Kunigaikščio Gedimino mokyklos kuratorei Aurai Ravaitytei ir mokiniams. Tikimės ir toliau palaikyti glaudžius ryšius, bendrauti bei bendradarbiauti.
Vilma Junevičienė / 2022 m. 15 balandžio d.
,,YPATINGOS ŽIULIO VERNO MAŠINOS IR KITI XIX AMŽIAUS IŠRADIMAI“
Kovo 25 dieną Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijoje vyko nuotolinė Frankofonijos konferencija ,,Ypatingos Žiulio Verno mašinos ir kiti XIX amžiaus išradimai“ / ,,Les  machines extraordinaires de Jules Verne et autres inventions du XIXème siècle“, kurioje dalyvavo mokiniai iš Lietuvos ir Prancūzijos: Prancūzijos Beauvais mokyklos, Paryžiaus Prelato Jono Petrošiaus lituanistinės mokyklos, Vilniaus tarptautinio prancūzų licėjaus, Klaipėdos ,,Aukuro“ gimnazijos, Vilniaus Jono Basanavičiaus  progimnazijos ir Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos. Konferencijos tikslas plėtoti frankofonišką kultūrą, pristatant projektą ,,Ypatingos Žiulio Verno mašinos ir kiti XIX amžiaus išradimai“,  užmegzti ryšius ir stiprinti bendrystę tarp frankofoniškų mokyklų.

Konferencija pradėta Martyno Mažvydo progimnazijos 5 – 8 prancūzakalbių klasių choru, kuris atliko ukrainiečių dainą ,,Shum”, palaikant Ukrainos žmones Rusijos agresijos akivaizdoje. Vėliau skambėjo ,,Faire le tour du monde en 80 jours“ kartu su  frankofoniškų erdvių progimnazijoje nuotraukų vinjete. Trečių klasių mokinių mokyklinių dūdelių ansamblis atliko du prancūziškus kūrinius: ,,Paris“, ,,Frère Jaques“.

Sveikinimo žodį tarė Prancūzų instituto Lietuvoje direktorius Thomas Buffin. Jis kalbėjo apie Prancūzų instituto vaidmenį. Taip pat pasidalino apie savo vaikystės ir jaunystės prisiminus, skaitant Žiulio Verno kūrinius. Konferencijos dalyvius nuoširdžiai pasveikino ir Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos direktorė Eglė Laumelienė, kalbėdama apie prancūzų kalbos svarbą mūsų mokykloje.

Prancūzijos Beauvais mokykla parengė „Ž. Vernas ir Amiens“ / ,,Jules Verne et Amiens”.  Mokiniai pristatė savo mokyklą bei Žiulį Verną ir jo paskutinį miestą Amiens Prancūzijoje.
Sulaukėme linkėjimų ir iš Paryžiaus Prelato Jono Petrošiaus lituanistinės mokyklos. Sužinojome kaip vaikai iš lietuvių šeimų gyvena ir mokosi lietuvių kalbos Prancūzijoje.
Konferencijos dalyviai išmėgino savo žinias Kahoot! žaidime – viktorinoje „ Įdomūs Žiulio Verno gyvenimo faktai“/ Jeu Kahoot! ,,Tout sur Jules Verne”, kurią organizavo M. Mažvydo progimnazija. Varžėsi 120 žaidėjų, mokiniai turėjo atsakyti į 10 klausimų. 
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija pristatė le Nautilus – Žiulio Verno sugalvotą povandeninį laivą. 
Vilniaus tarptautinio Prancūzų licėjaus moksleivė Nina pristatė apie Nantes ir Žiulį Verną / ,,Nina à Nantes”. Papasakojo apie Žiulio Verno gimtinę bei Machine de L’ île spektaklį.
Klaipėdos ,,Aukuro” gimnazija pristatė jachtą pagal kūrinį ,,Kapitono Granto vaikai”.
Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija pristatė roges pagal kūrinį ,,Aplink pasaulį per 80 dienų”.

Konferencijos pabaigoje – padėkota visiems dalyviams ir skambant prancūziškam meilės himnui ,,Les Champs Elysées” Martyno Mažvydo progimnazijos prancūzakalbių klasių mokiniai nutiesė tiltą, kviesdami toliau bendrauti ir bendradarbiauti bei susitikus pasidalinti naujomis idėjomis.
Martyno Mažvydo progimnazijos frankofoniškas veiklas puoselėjanti komanda
Rima Striogaitė / 2022 m. 14 balandžio d.
5p klasės mokiniai ir jų tėveliai gavo užduotį – pasivaikščioti po Vilnių ir surasti įstaigų pavadinimus ar
kitokius užrašus prancūzų kalba arba kaip nors susijusius su Prancūzija. Klasės auklėtoja paminėjo kelias
vietas, kur galima rasti prancūziškų pavadinimų, bet priėmę iššūkį keliautojai rado jų žymiai daugiau.
Štai kelios nuotraukos – įrodymas, kad užduotis atlikta!
2022 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas