Reda Gustienė / 2017 m. sausio 6 d.
8p ir 8pp klasės technologijų pamokoje domėjosi prancūziškomis Kalėdų tradicijomis ir lygino su
lietuviškomis. Nors ir turėdami mažai laiko pabandė iškepti prancūzišką Kalėdų pliauską. Tai yra
biskvitinis vyniotinis su daug daug šokolado.
Reda Gustienė / 2017 m. sausio 6 d.
Su džiaugsmu mergaitės siuvo angeliukus ir juos padovanojo “Angelų” akcijai, kuri vyko gruodžio
pradžioje Rotušėje.
Tikimės dalyvauti pavasarį parodoje tema “Kubas. Kvadratas”, todėl siuvome dekoruotus kubus.
Dalyvavome Šiaurės šalių bibliotekų savaitės projekte. Tema “Ateitis”. Visos kartu iškepė meduolinį
robotą , kurį pavadino “Ateities virėjas”.
Daugiausiai džiaugsmo teikė jau tradiciniu tapusio meduolinio namelio kepimas. Sugaišo daug laiko.
Su
nerimu stebėjo laikrodžio rodykles, nes reikėjo laiku spėti grįžti į namus. Kepė detales, jas klijavo,
galiausiai puošė, kaip galėjo gražiau.
Mokytoja Reda Gustienė
Reda Gustienė / 2017 m. sausio 6 d.
Smagu, kad didžioji dauguma 5-6 klasių mokinių kirpo, siuvo, vėlė ir po to džiaugėsi savo darbeliais.
Rezultatus galite matyti nuotraukose.
Mokytoja Reda Gustienė
Rita Remeikienė / 2017 m. sausio 5 d.
          Pasak Justino Marcinkevičiaus: „Visada žemėje per mažai gerų žodžių – meilės, tiesos ir dėkingumo žodžių. Mes dažnai taip ir išsiskiriame, nepasakę jų vienas kitam, nusinešame, užgniaužę juos savo širdyse. Praeiname abejingi pro medį, paukštį, pro žydintį rugį ir pro kenčiantį žmogų, tarytum ne vienos žemės broliai, ne vienos saulės vaikai būtumėm“.  
          Mūsų mokykloje jau tampa tradicija paskutinę metų dieną sveikinti mokytojus su artėjančiomis šventėmis. Vyresniųjų klasių mokiniai patys kūrė atvirutes bei rašė sveikinimus savo mokytojams, o gerieji elfai, 7a klasės mokiniai, išdalino daugiau nei 50 kūrybingai ir nuoširdžiai padarytų atviručių. 
          Norisi palinkėti, kad ir šiais metais visi nebijotumėme dovanoti šiltų žodžių ir daryti gerų darbų. Juk kuo daugiau mes į ugnį įdėsime malkų – tuo daugiau mums sugrįš šilumos. 
Eglė Bridikienė / 2017 m. sausio 3 d.
Ar mėgstate filmus apie herojus? Gal net svajojate tokiu tapti? Herojai – tai tie žmonės, kurie
gelbsti žmones, apsaugo pasaulį nuo įvairių stichinių nelaimių, globoja silpnesnius ir gina juos nuo
nusikaltėlių.
Herojų nereikia toli ieškoti, mes juos sutinkame kasdien savo mokykloje. Juk kartais reikia tiek
nedaug, kad atliktum gerą darbą. Mūsų mokiniai ir mokytojai dalyvavo dvejose labdaros akcijose, kurių
metu savo darbais prisidėjo prie pagalbos tiems, kuriems to labiausiai reikia.
Lapkričio mėnesį Europos klubo ir mokinių tarybos iniciatyva surengtos Pyragų dienos metu buvo
surinkta 215 eurų. Mokiniai kepė pyragus, sausainius, juos pardavinėjo ir pinigus aukojo sergantiems
vaikučiams ir ,,Lesės“ gyvūnų prieglaudai.
Taip pat iki pat gruodžio mėnesio visi mėgstantys rankdarbius gamino ir aukojo rankų darbo
angelėlius. Angelėliai iškeliavo į kasmetinę tarptautinę kalėdinę labdaros mugę Vilniaus Rotušėje. Už juos
gauti pinigai buvo skirti paremti vaikų globos organizacijoms.
Džiaugiamės ir didžiuojamės mūsų šauniu, tolerantišku ir neabejingu jaunimu. Auga tikri herojai!
VILNIAUS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
MOKINIŲ TEISĖS
1. Įgyti valstybės standartus atitinkantį išsilavinimą.
2. Puoselėti savo tautos kalbą, kultūrą, papročius, bei tradicijas.
3. Naudotis mokyklos mokymo baze bei mokymo priemonėmis.
4. Pagal mokyklos pasiūlymus rinktis norimą mokymosi kryptį, neformalaus ugdymosi sritį.
5. Dalyvauti mokyklos savivaldoje: teikti pasiūlymus dėl mokyklos veiklos gerinimo, esant pavyzdingam
elgesiui ir geriems mokymosi rezultatams, būti
išrinktam į mokinių tarybą.
6. Gauti informaciją apie save, dalyvauti, kai svarstomas elgesys ar ugdymosi rezultatai.
7. Ugdytis fiziniu bei moraliniu požiūriu sveikoje ir saugioje aplinkoje, pačiam nesityčioti ir įspėti
besityčiojančius mokinius; reikalauti, kad būtų ginamas ir būtų imtasi prevencinių priemonių prieš visas
galimas patyčias: įžeidimą , pravardžiavimą, stumdymą, smurtą, prievartą, keikimąsi.
8. Mokykloje kurti tokią atmosferą, kurioje visi galėtų darniai gyventi, dirbti, mokytis.
9. Stiprinti savo sveikatą aktyviai sportuojant.
10. Išklausyti mokytojo nuomonę ir kultūringai išsakyti savąją, pagarbiai atsižvelgti į mokytojo asmens
laisvės žmogiškąją vertę ir požiūrį į gyvenimą,
paremtą bendražmogiškųjų vertybių samprata.
11. Kiekvienas mokinys turi teisę į padėką ar paskatinimą.
11.1. Padėka reiškiama:
11.1.1. Už labai gerą mokymąsi (esant 9, 10 balų metiniams įvertinimams) ir pavyzdingą elgesį.
11.1.2. Už gerą mokymąsi (esant 7, 8, 9, 10 balų metiniams įvertinimams) ir pavyzdingą elgesį.
11.1.3. Už aktyvų dalyvavimą klasės, mokyklos bendruomenės ir visuomenės gyvenime.
11.2. Padėkos teikiamos tokia tvarka:
11.2.1. Iki einamųjų mokslo metų pabaigos klasės auklėtojas ir mokytojai pateikia siūlymus administracijai
dėl padėkų teikimo.
11.2.2. Direktoriaus įsakymu įteikiama padėka.
MOKINIŲ PAREIGOS
1. Laikytis bendražmogiškosios gyvensenos normų, įstatymų, mokyklos nuostatų bei mokinio elgesio
taisyklių.
2. Gerbti savo Valstybės istoriją, simbolius, vadovus, ir visokeriopai formuoti gerą Lietuvos įvaizdį.
3. Gerbti savo mokyklą, simbolius, palaikyti gerą mokyklos įvaizdį ir nežeminti jos vardo.
4. Stropiai mokytis ir įgyti pagrindinį išsilavinimą, vykdyti visus mokyklos ugdymo plane ir mokyklos
nuostatuose numatytus reikalavimus.
5. Vykdyti mokyklos vadovų ir savivaldos institucijų nutarimus, dalyvauti bendruose mokyklos
renginiuose.
6. Laikytis keliamų reikalavimų: atlikti užduotus namų darbus, atitinkamai pasirengti kiekvienai pamokai,
aktyviai joje dalyvauti ir ugdyti savo gebėjimus bei įvairius įgūdžius, padėsiančius tolesniame gyvenime ir
būsimoje veikloje.
7. Nevėluoti į pamokas, striukes ir paltus laiku pasikabinti drabužinėje, nepraleidinėti pamokų be
pateisinamos priežasties.
8. Po skambučio išjungti mobiliuosius telefonus (arba jų garsą) ir įsidėti į kuprines; ramiai sueiti į klasę,
išsiimti tik tai pamokai reikalingas priemones.
9. Nespėjus suvalgyti valgykloje nusipirktų bandelių, jas įsidėti į kuprinę, nevalgyti per pamokas, ledų
prieš pat pamoką nepirkti, nesinešti į mokyklą kramtomos gumos.
10. Rodyti savitvardos ir kritinio mąstymo pastangas bendraujant ir mokantis.
11. Pagarbiai bendrauti, rytais pasisveikinti su mokytojais, mokiniais, rūbininke, kitais mokykloje
dirbančiais žmonėmis, būti mandagiam mokykloje, gatvėje ir kitose viešose vietose.
12. Gerbti budinčius mokytojus, klausyti jų nurodymų, gerbti kitų suaugusių mokyklos darbuotojų darbus,
jų pastangas palaikyti gražią ir tvarkingą mokyklos aplinką.
13. Tinkamai elgtis pertraukų (nekelti triukšmo, nebėgioti pilnuose mokinių koridoriuose, laiptinėse,
kieme) ir renginių metu, saugoti savo bei kitų sveikatą per kūno kultūros ar kitas pamokas.
14. Ugdyti savo teisingumą: pačiam nesityčioti, nepritarti patyčioms, nebijoti apie patyčias tiek savo,
tiek draugų atžvilgiu pasakyti auklėtojui, socialinei pedagogei; sugebėti užjausti silpnesnį ar kenčiantį
žmogų.
15. Palaikyti švarą bei tvarką mokykloje; po kiekvienos pamokos pristumti kėdes, susirinkti savo šiukšles
iš pasuolių ir išmesti į šiukšlių dėžę. Koridoriuose taip pat šiukšles mesti tik į šiukšlių dėžes, nesilaistyti
vandeniu nei viduje, nei kieme.
16. Tausoti ir saugoti mokyklos turtą: inventorių, patalpas, baldus, vadovėlius ir knygas. Vadovėlius ir
sąsiuvinius aplenkti. Sugadinus ar sunaikinus turtą, atlyginti padarytą žalą pagal mokyklos nustatytą
tvarką.
17. Kultūringai elgtis, netriukšmauti valgant valgykloje. Klasėje valgyti tik ypatingomis progomis po
pamokų, su auklėtojo leidimu.
18. Esant langams tarp pamokų, susidariusį laisvą laiką naudoti individualiai savišvietai mokyklos
bibliotekoje.
19. Dėvėti tvarkingą aprangą, nepalikti mokykloje drabužių, telefonų, kitų asmeninių daiktų, sporto
aprangos krepšelius pažymėti savo inicialais, užrašyti klasę, pvz.:VIa, J.A.
20. Laikytis asmens higienos reikalavimų, palaikyti galvos ir kūno švarą, kasmet profilaktiškai tikrintis
sveikatą ir iki rugsėjo 15 d. pateikti mokyklai
sveikatos patikros pažymą.
MOKINIAMS DRAUDŽIAMA
1. Vartoti alkoholį, narkotines ir psichotropines medžiagas mokyklos patalpose, jos teritorijoje, atvykti į
mokyklą apsvaigus nuo alkoholio, narkotikų ir kitų
psichotropinių medžiagų, prekiauti jomis, platinti literatūrą šiomis temomis.
Pastebėjusapsvaigusius, rūkančius, turinčius cigarečių (taip pat elektroninių) įstatymo numatyta tvarka
nedelsiant informuoti policiją, tėvus.
2. Draudžiama keiktis, šūkauti (ar kitaip kelti triukšmą), bėgioti, žaisti judriuosius žaisdimus pilnuose
žmonių koridoriuose ir kieme pertraukų metu,laistytis vandeniu, šiukšlinti.
3. Tyčiotis iš kitų mokinių žodžiais, priekabiavimu, stumdymu (taip pat tyčiotis socialiniuose tinkluose),
žaisti telefoninius azartinius, kovinius žaidimus, išsiimti telefonus iš kuprinių pamokų metu be mokytojo
leidimo – griežtai draudžiama.
4. Pertraukų metu būriuotis prie didžiųjų vartų, gadinti užraktus, stengiantis išbėgti į gatvę.
5. Savo elgesiu sukurti kitiems ir sau pavojingas situacijas (nebėgioti pilnoje žmonių mokykloje ir jos
kieme), suteikti fizinį skausmą ar moralinį pažeminimą – griežtai draudžiama. Žaisti mokykloje judriuosius
žaidimus galima tik prižiūrint mokytojui ar auklėtojui mokyklos stadione.
6. Valgykloje draudžiama triukšmauti, stumdytis, pasisavinti kitų valgį, trukdyti valgyti kitiems, palikti
nenuneštų indų, nesutvarkytų stalų.
7. Be mokyklos vadovų ar auklėtojo leidimo mokiniams draudžiama į mokyklą ir į jos renginius kviestis
pašalinius, mokykloje nesimokančius asmenis.
8. Laisvos pamokos ar pertraukų metu draudžiama be mokytojo išeiti iš mokyklos teritorijos, bėgti per
gatvę ar degant raudonai šviesaforo šviesai .
9. Draudžiama neštis į mokyklą su mokymosi procesu nesusijusius prietaisus, daiktus (grotuvus,
kolonėles, ausinukus ir kt., išskyrus telefoną, kad galėtų paskambinti tėvams).
10. Naudotis įvairiais elektros prietaisais ar krovikliais be mokytojo leidimo.
11. Mokyklos teritorijoje vaikščioti per gėlynus ir žolynus.
12. Rūkyti ne tik mokykloje, jos teritorijoje, bet ir mokyklos prieigose (gyvenamųjų namų kiemuose).
MOKINIŲ ATSAKOMYBĖ
1. Mokiniai naudodamiesi visomis mokinio teisėmis, privalo vykdyti ir savo pareigas.
2. Mokiniams, pažeidusiems mokinio elgesio taisykles, taikomos šios poveikio priemonės:
2.1. Mokytojo ar auklėtojo įspėjimas žodžiu, laiškas tėvams el.dienyne, gaunant iš tėvų atsakymą, kad
susipažino.
2.2. Nusižengusio mokinio pasiaiškinimas raštu.
2.3. Po 3-jų pasiaiškinimų tėvų kvietimas į mokyklą dėl mokinio elgesio ir mokymosi svarstymo.
2.4. Direktoriaus skiriamos nuobaudos už mokinių taisyklių nesilaikymą:
– įspėjimas,
– papeikimas,
– griežtas papeikimas.
3. Mokiniams, atsisakiusiems laikytis mokyklos nuostatų, darbo tvarkos bei mokinių elgesio taisyklių,
turintiems 3 – tris Direktoriaus skirtas nuobaudas, gali būti pasiūlyta mokytis kitoje mokykloje.
4. Kiekvieno trimestro pradžioje atidžiai pakartoti Mokinių elgesio taisykles ir pasirašyti auklėtojo
pateiktame instruktažų lape.
Informacinis leidinys tėvams apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją. (44 p.) Atverskite
naują puslapį spausdami rodyklėlę žemyn.
Eglė Laumelienė / 2016 m. gruodžio 15 d.
Dėkojame 2f klasės mamytei Indrei Š., tėveliui Justui Š. ir mamytei Indrei Č., padovanojusioms
mokyklai žaisliukų kalėdinėms eglutėms bei mūsų mokyklos buvusiai mokinei Inesai D., padovanojusiai
mums eglutę, o taip pat Pilaitės seniūnui A.Šnirui ir visiems mokiniams, padėjusiems jas papuošti.
Ačiū Jums, kad padedate kurti grožį kartu…
Loreta Kamarauskienė / 2016 m. gruodžio 11 d.
Gruodžio 8 d. Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijoje įvyko 7-8 klasių mokinių renginys, anglų
kalbos dainų konkursas „Eclubvision 2016“.
Renginį jau septintus metus iš eilės mokykloje organizuoja anglų kalbos mokytojos Renata
Žemaitienė, Eglė Bridikienė ir Loreta Kamarauskienė. Konkursui pasirengti padeda muzikos mokytojos bei
visų klasių auklėtojos, mokinių taryba ir jos vadovė Aušra Stravinskaitė bei Europos klubo mokiniai.
Garso ir apšvietimo reguliavimu rūpinasi fizikos mokytojas Valdemaras Purelis. Renginys vyksta anglų
kalba pagal pačių aštuntokų sukurtą scenarijų.
Šiemet mokiniai ne tik dainavo, vaidino, kūrė šou, bet net trys klasės grojo gyvai. Niekas negali
paneigti gyvos muzikos grožio, galbūt todėl mokiniai ir mokytojai daugiausiai balsų skyrė 8C klasei. Antrą
vietą užėmė savo artistiškumu žiūrovus pavergę 8D klasės mokiniai, na, o trečia vieta teko 8PP klasei.
Kiekviena dalyvavusi klasė buvo verta nugalėtojo vardo, nes vaikai labai stengėsi parodyti viską, ką
moka geriausiai. Septintų klasių mokinių debiutas buvo puikus, visi atliko dainas šauniai. Visoms klasėms
ir jų auklėtojams įteikti padėkos raštai už kūrybinę sėkmę dalyvaujant konkurse.
Mokykla labai dėkoja šių metų konkurso rėmėjams:
UAB „Electronic house“, įsteigusiai pagrindinį prizą – 50Eur čekį,
UAB „Saulės drabužiai“ bei 8A klasės mokinio Justo Radžiūno šeimai,
padovanojusiai
net 6 kg saldainių mokiniams.
Sveikiname dalyvavusius ir dėkojame visiems prisidėjusiems prie renginio organizavimo!
Loreta Kamarauskienė
Nuotraukos Eglės Bridikienės
Jolanta Noreikienė / 2016 m. gruodžio 8 d.
Vilniaus visuomenės sveikatos biuras jau ketvirtus metus iš eilės atėjus rudeniui organizuoja žinių ir mąstymo žaidimus – protmūšius, kuriuose dalyvauja gabūs ir protingi Vilniaus miesto bei rajono 5–8 klasių mokiniai. Susiskirstę komandomis jie varžosi tarpusavyje, siekdami teisingai atsakyti į įvairius klausimus apie sveikatą – pradedant klausimais iš medicinos istorijos, žmogaus fiziologijos, biologijos bei anatomijos sričių ir baigiant sveikos gyvensenos bei sporto temomis. Lapkričio 15 dieną mūsų mokyklos komanda skambiu pavadinimu „Pedagogiukai“ sudaryta iš 5 narių: Emilijos Kučinskaitės 8p, Guodos Šniokaitės 7p, Miglės Kaminskaitės 7p, Miglės Jauniškytės 7p ir Vaivos Gudabskaitės 8D atstovavo mūsų mokyklą šiame renginyje. Renginys vyko renginių salėje „Vakaris“. „Pedagogiukai“ rungėsi net su 51 komandomis iš įvairių Vilniaus miesto mokyklų.  Per penkis protmūšio turus buvo pateikta 50 skirtingo sunkumo klausimų. Visi dalyviai turėjo galimybę ne tik įvertinti savo žinias, įgyti patirties, bet ir sužinoti daug naujo bei tiesiog smagiai praleisti laiką. Pirmuosius tris turus „Pedagogiukai“ užtikrintai buvo pirmoje vietoje, tačiau galutiniame ture nusileido minimaliu skirtumu Vilniaus Simono Konarskio mokyklai. Renginio rėmėjai padovanojo mūsų laimėtojų komandai prizus – įvairias galvosūkių knygas, bilietus į Keistuolių teatrą. Taipogi savo žinias pritaikys galvosūkių kambaryje „Užkoduota“.
2020 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas