Progimnazijos mokytojai tobulina savo kvalifikaciją
“Uždarame name lengvai veisiasi drėgmė ir pelėsis“ K.D.Ušinskis
Gyvename atvirame, sparčiai besikeičiančiame pasaulyje. Visi visuomenėje vykstantys procesai –
tiek socialiniai, tiek ekonominiai – glaudžiai tarpusavyje susiję. Negalime nematyti kaitos, vykstančios už
mokyklos sienų. Todėl šiandien kvalifikacijos tobulinimas tapo neatsėjama mokytojo gyvenimo dalimi.
Lietuvos respublikos Švietimo įstatymo 49 straipsnyje Mokytojo teisės ir pareigos apibrėžta mokytojo
teisė „ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose“. Tai ne tik
galimybė įsivertinti profesinę veiklą, ne tik galimybė įsigyti naujas kompetencijas, įvesti naujus dalykus,
programas, temas, technologijas, kūrybiškai išbandyti naujus metodus bei įrangą išsikeltų uždavinių
įgyvendinimui. Pedagogo profesinio tobulinimosi poreikiai suvokiami kaip galimybė realizuoti asmeninius
gebėjimus, polinkius bei siekius, įveikti problemas, kurios yra kliūtis geresniems profesinės veiklos
rezultatams ir pasitenkinimui darbu. Progimnazijos vadovai skatina darbuotojų nuolatinį mokymąsi ir
tobulėjimą, sudaro galimybes pedagogams dalyvauti pasirinktuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose,
taip pat organizuoja kvalifikacijos renginius vietoje, pasikviesdami lektorius į progimnaziją.
2013-2014m.m. 109 mūsų mokytojai aktyviai dalyvavo LEU, ISM, UPC, MTC, VPPT , ŠDC, Debatų
centro, „Šviesos“ , Panevėžio PŠC ir kitų įvairių šalies Švietimo centrų organizuotuose seminaruose,
kursuose, konferencijose ir kituose renginiuose įvairiais ugdymo klausimais.
Vietoje buvo išklausyti: Privalomieji pirmosios pagalbos mokymai, Privalomieji higienos įgūdžių mokymai,
Priešgaisrinės saugos mokymai, Ugdymo proceso pamokos vadyba ir vertinimas. Mokytojai rinkosi
aktualius seminarus: Gabių vaikų samprata, atpažinimas ir ugdymas; Tėvelių ir vaikų požiūrio į gyvenimo
tikslus raida, darna; Darbas su specialiųjų poreikių vaikais, Autistiškų vaikų ugdymo bendrojo lavinimo
įstaigoje aspektai, Interaktyvios lentos panaudojimas spec. poreikių mokinių ugdyme; Protinio darbo
ypatumai teikiant kompleksinę pagalbą vaikams, kurie turi spec. sutrikimus; Aš – grupėje, grupė –
manyje; Efektyvus klasės vadovo bendradarbiavimas su mokinių tėvais (II sesijos). Beje, pastarasis
seminaras buvo pravestas savo progimnazijos mokytojų-ekspertų.
2014 -2015 m.m apie 90 mokytojų ir toliau gilinosi į darbo su specialiųjų poreikių vaikų ypatumus
bei inovacijas pamokoje: Darbas su specialiųjų poreikių vaikais, Kitoks vaikas; Vaikas netinkamai elgiasi?
Kitoks požiūris į mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą; Lyderių laikas 2; Kaip efektyviai organizuoti ir
pravesti tėvų susirinkimą?; Kolegialus grįžtamasis ryšys-metodinės veiklos stiprinimas; Z karta: Ką turi
žinoti šiuolaikiniai tėvai?; Mokomųjų dalykų integracija ugdymo procese; Motyvacijos skatinimas pradinių
klasių mokinių ugdymo(-si) procese; Konferencija – seminaras „Alternatyvus ugdymas – kitoks kelias į
vaiko sėkmę“; Konferencija „Profesinis orientavimas švietimo ir darbo rinkos partnerystės kontekste“;
Respublikinė konferencija“ Iššūkis: motyvuoti nemotyvuotą mokinį“; Bendravimo ir bendradarbiavimo tarp
pedagogų ir tėvų psichologiniai aspektai; Ugdomasis vadovavimas mokykloje; Profesinės ir asmeninės
karjeros planavimas.
Daug dėmesio buvo skirta naujų technologijų panaudojimui: Švietimo įstaigos tinklalapių, sukurtų
su TVS WordPress, veikimo efektyvumo didinimas; Švietimo įstaigos modernaus tinklalapio kūrimas su
IVS WordPress; Mokomės su Z karta; Kaip mokyti įdomiau? Su planšetiniais kompiuteriais?.
Mūsų mokytojai ne tik LITEXSPO parodų „Mokykla – 2013“, 2014, 2015 – klausytojai, bet ir aktyvūs
dalyviai-lektoriai (pvz., Ž.Meškėlienė, V.Naudužienė). „Ne paskutinių smuiku groja“ mūsų mokytojai,
aktyviai tobulinantys tarptautinėse projektuose (pvz. R. Žemaitienė ir L. Spalvienė Helsinkyje).
Daug mokytojų savirealizuojasi viešoje nedarbinėje veikloje, visuomeninėje, kultūrinėje, meninėje erdvėje,
įskaitant veiklą nevyriausybinėse organizacijose, socialinėse akcijose ir programose, nemažai
dalyvaujančių kūrybiniuose projektuose, dainuojančių, šokančių, dalyvaujančių įvairių meno kolektyvų
veikloje, organizuojančiu sportinę veiklą ir dalyvaujančių joje, užsiimančių amatininkystę.
Teigiamai mokytojų vertinami (nors ir nedažni) išvažiuojamieji seminarai Punioje, Druskininkuose,
Krokuvoje.
Mokytojų aktyvūs kvalifikacijos tobulinimas rodo jų norą būti šiuolaikiškais, būti reikalingais savo
mokiniams, vadovautis penkių M principu: mokyti, mokytis, mąstyti, motyvuoti, mylėti savo mokinius.
2019 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas